Finansiāls atbalsts ārvalstu investoru darbinieku apmācībām
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
ES struktūrfondu finansiāls atbalsts darbinieku apmācībām, kas nepieciešamas inovāciju ieviešanai uzņēmumā. Atbalsta pasākuma ietvaros tiek līdzfinansētas darbinieku apmācības pie saistītajiem uzņēmumiem ārvalstīs, kā arī ārpakalpojumā iepirktās apmācības.
Pakalpojuma mērķis ir sekmēt investīciju piesaisti Latvijā, sniedzot atbalstu ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanā. Detalizētāka informācija pieejama:
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/atbalsts-ikt-un-netehnologiskam-darbinieku-apmacibam/pasakuma-apraksts.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Komersanti, kuri:
1) reģistrēti Latvijā;
2) vairāk nekā 10% no komercsabiedrības parastajām akcijām vai balsstiesībām tieši kontrolē ārvalstu uzņēmums vai tam ir ekvivalenta līdzdalība, un kura apgrozījums grupā pārsniedz 5 milj. eiro pēdējā noslēgtā pārskata gadā;
3) izstrādā produktus vai tehnoloģijas kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā;
no apmācību projekta iesniegšanas brīža līdz apmācību projekta pabeigšanai radīs vismaz 15 jaunas darba vietas vai veiks ieguldījumus pamatlīdzekļos vismaz 1 miljona eiro apmērā.
Termiņš:
Projekta pieteikuma izvērtēšanas termiņš un lēmuma pieņemšana ir 1 mēnesis, kas var tikt pagarināts, ja pieteikuma izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešams ilgāks laiks.
Līgums par atbalsta sniegšanu tiek noslēgts 15 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas par projekta pieteikuma apstiprināšanu vai atzinuma par nosacījumu izpildi.
Progresa pārskata izvērtēšana – 20 darba dienas, kas var tikt pagarināta.
Maksājuma pieprasījuma izvērtēšana – 20 darba dienas, kas var tikt pagarināta.
Atbalsta maksājuma veikšana – 10 darba dienas no maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda LIAA adresēts projekta pieteikums. Projekta pieteikumu var iesniegt, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu un nosūtot to uz oficiālo LIAA e-pastu, vai nosūtot pa pastu.
Iesniedzamie dokumenti: Projekta pieteikums, Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai (MVK statusa noteikšanai, ja tas atbilst vidējā uzņēmuma statusam), operatīvais finanšu pārskats (jaunizveidotajiem komersantiem).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1442
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem LIAA pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.
Projekta pieteikumiem, kas ir apstiprināti ar nosacījumu, tiek pieprasīta papildinformācija. Pēc papildinformācijas saņemšanas LIAA sagatavo un nosūta komersantam atzinumu par lēmumā noteikto  nosacījumu izpildi vai atzinumu par lēmumā noteikto  nosacījumu neizpildi.
Ja ir pieņemts pozitīvs lēmums vai atzinums par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ar komersantu tiek slēgts līgums par atbalsta saņemšanu.
Atbalsta saņemšanai komersantam:
- vismaz reizi 3 mēnešos ir jāiesniedz LIAA progresa pārskats;
- ne biežāk kā reizi 3 mēnešos jāiesniedz LIAA maksājuma pieprasījums.
Iesniedzamie dokumenti: progresa/noslēguma pārskats, maksājuma pieprasījums u.c. minētajos dokumentos noteiktie papildus iesniedzamies dokumenti.
Pēc progresa pārskata un maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas atbilstoši LIAA iekšējai kārtībai atbalsta saņēmējam tiek veikts atbalsta maksājums.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli