Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Pasākuma aktivitātes:
- jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu;
- neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
- valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Papildus nosacījumi:
- jaunaudzes retina līdz 10 gadu vecās baltalkšņu vai līdz 20 gadu vecās pārējo koku sugu mežaudzēs, kā arī vecākās jaunaudzēs, ja koku augstums nepārsniedz 10 metrus;
- pretendents plānošanas periodā pameža pārveidošanai var pieteikt ne vairāk kā 15 hektāru lielu platību;
- retināšana šo noteikumu izpratnē ir savlaicīga un mērķtiecīga mežaudzes kopšana, samazinot valdošās sugas koku vai konkurējošo koku skaitu par vismaz 500 kokiem vienā hektārā vai atbrīvojot augšanas telpu no bieza vai vidēji bieza krūmu aizzēluma, lai palielinātu mežaudzes noturību un pielāgošanās spēju iespējamām klimata pārmaiņām, kā arī nodrošinātu mežaudzes krājas pieaugumu un oglekļa uzkrājumu mežaudzē. Krūmu aizzēlums uzskatāms par biezu un vidēji biezu, ja koku un krūmu sugu vainagu projekcija aizņem vismaz 40 procentu no platības.

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Atbalsta pretendents:
- fiziska persona – zemes īpašnieks;
- juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks;
- pašvaldība – meža zemes īpašnieks;
- pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.
Termiņš:
Kārta atvērta 09.10.2017.-09.11.2017.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz atbilstošās veidlapas.
Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv)
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...
E-pasts lad@lad.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
2. Projekta realizēšana un finansējuma saņemšana, izpildot atbalsta nosacījumus atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem;
3. Projekta uzraudzība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...
Pasts
Austrumlatgales RLP
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Dienvidlatgales RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
Parādīt visus...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA