Muitas procedūra – izvešana pārstrādei
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Muitas procedūra - izvešana pārstrādei - atļauj Savienības preces izvest uz laiku no Savienības muitas teritorijas, lai tām veiktu pārstrādes darbības un šajās darbībās iegūtos produktus laist brīvā apgrozībā ar pilnu vai daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 259.pants).
Pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa var piešķirt, ja muitas dienestiem pieņemamā veidā tiek pierādīts, ka preces ir labotas bez atlīdzības, vai nu pamatojoties uz līgumā vai tiesību aktos paredzētām garantijas saistībām, vai ražošanas vai materiāla defekta dēļ (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 260.pants).
Daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa var piešķirt  precēm, kurām nevar piešķirt pilnu atbrīvojumu no muitas nodokļa saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 260.pantu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskā vai fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību.
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Preces izvešanas mērķis – nodot preci kādā no pārstrādes darbībām:
a) darbības ar precēm, ietverot to uzstādīšanu, montāžu vai to piestiprināšanu citām precēm;
b) preču pārstrāde;
c) preču iznīcināšana;
d) preču labošana, arī to atjaunošana un sakārtošana;
e) tādu preču izmantošana, kuru nav pārstrādes produktos, bet kuras vajadzīgas šādu produktu ražošanai vai atvieglo to, pat ja tās šajā procesā tiek pilnībā vai daļēji izlietotas (ražošanas piederumi) (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 5.pants).
2. Preču  izvešanai pārstrādei jāsaņem atļauja  (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 211.pants) no muitas iestādēm:
• vienkāršotā kārtība - muitas deklarācijas iesniegšana muitas kontroles punktā (šo kārtību piemēro gadījumos, kad preces izved ar mērķi labot (remonts), atjaunot un sakārtot).
Piemērojot izvešanu pārstrādei vienkāršotā kārtībā, papildus muitas deklarācijā norādītajiem datiem obligāti jāiesniedz šādas ziņas (Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 2.panta 8.punkts):
- preču izmantošanas veids;
- preču tehniskie apraksti un to  identificēšanas līdzekļi;
- paredzamais noslēgšanas laikposms;
- ierosinātā noslēgšanas iestāde;
- pārstrādes vieta;
            - ekonomisko nosacījumu kods, kas minēts Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 12.pielikumā  (remonta gadījumā - 30.4).
• vispārējā kārtība - atļauju izsniedz VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz pieteikumu  (Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 2.panta 7.punkts) par atļaujas saņemšanu (piemēro visos gadījumos, kad atļauju nevar saņemt vienkāršotā kārtībā).
Muitas procedūras - izvešana pārstrādei - noformēšana tiek veikta elektroniski Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā  (EMDAS).
Komersanti muitas procedūras - izvešana pārstrādei - noformēšanai izmanto EMDAS komersanta moduli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Daugavpils preču stacijas MKP
VID Muitas pārvaldes Jelgavas MKP
VID Muitas pārvaldes Kārsavas MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Indras MKP (muitas iestādes kods 0817)
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Daugavpils preču stacijas MKP
VID Muitas pārvaldes Jelgavas MKP
VID Muitas pārvaldes Kārsavas MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Indras MKP (muitas iestādes kods 0817)
Parādīt visus...