Atzītā eksportētāja atļauja

Personu, kuras vēlas patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi, atbilstības Ministru kabineta noteikumu prasībām izvērtēšana, atzītā eksportētāja statusa piešķiršana un pi...

Saistošā izziņa par tarifu (SIT)

SIT ir rakstveida izziņa par kādas noteiktas preces tarifa klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Kombinēto nomenklatūru (KN), kas izsniegta pēc komersant...

Saistošā informācija par izcelsmi (SII)

SII ir rakstveida lēmums par kādas noteiktas preces izcelsmi saskaņā ar attiecīgā nolīguma izcelsmes nosacījumiem, kas izsniegts pēc komersanta pieprasījuma. SII sa...