Atļauja muitas maksājumu atlikšanai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Pakalpojums paredz atliktu maksājamo nodokļu samaksu (muitas nodoklis un PVN) personai, kura ir saņēmusi vispārējā galvojuma atļauju muitas procedūru - laišana brīvā apgrozībā un galapatēriņš – nodrošināšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt persona, kurai ir vispārējā galvojuma atļauja muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā un galapatēriņš – nodrošināšanai.
Termiņš:
Lēmumu pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma pieņemšanas (pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas iestāde ir saņēmusi visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona (pieteikuma iesniedzējs) Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal) iesniedz pieteikumu, lai atliktu maksājumu (turpmāk – pieteikums) saskaņā ar Regulas Nr.2015/2446 A pielikuma I un VII sadaļu un Regulas Nr.2015/2447 A pielikumu, kā arī Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi” 60.punktā noteikto.
Lai pieteiktu lietotāja tiesības Muitas lēmumu sistēmas (CDS - EU Trader portal) izmantošanai, persona (pieteikuma iesniedzējs) Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskā deklarēšanas sistēmā iesniedz  iesniegumu par Eiropas Komisijas SMK Muitas lēmumu sistēmas (CDS – EU Trader Portal) lietotāju saraksta noteikšanu.
Pieteikuma iesniedzējs aizpilda pieteikumu un pievieno pielikumu par papildu ziņām saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi” 60.punktā noteikto.
Pieteikuma iesniedzējs Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā papildus iesniedz iesniegumu par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas lietotāju sarakstu noteikšanu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļas “Muitas klientu darījumi” (MKD) izmantošanai.
Muitas iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi pieteikuma pieņemšanas nosacījumi. Par pieteikuma pieņemšanu muitas iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam  Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal).
Ja nosacījumi pieteikuma pieņemšanai nav izpildīti, pieteikuma iesniedzējam vēlākais 30 dienu laikā jānovērš nepilnības vai muitas iestāde pieteikumu nepieņem izskatīšanai un par to paziņo tā iesniedzējam Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal).
Pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas iestāde ir saņēmusi visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
Visa informācijas apmaiņa saistībā ar pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu un atļaujas izsniegšanu un pārvaldību tiek veikta Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal).
Detalizētāka informācija par lietotāju tiesībām muitas sistēmu izmantošanai un iesnieguma veidlapa “Iesniegums par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas lietotāju sarakstu noteikšanu” ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē (https://www.vid.gov.lv) sadaļā Muita – Noteikumi - Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) - Kā kļūt par EMDAS lietotāju.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par atļaujas muitas maksājumu atlikšanai piešķiršanu pieteikuma iesniedzējam paziņo elektroniski – Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal).
Maksājumi: Skatīt maksājumus