Apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšana privatizācijai
Izvēlētā organizācija: VALSTS ZEMES DIENESTS
Īss apraksts:
Apbūvēta zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām (privatizācijas vērtība) nepieciešama, lai noteiktu valstij vai pašvaldībai piekrītoša (piederoša) apbūvēta privatizācijai vai atsavināšanai nodota zemesgabala cenu.

Privatizācijas vērtības aprēķinā ņem vērā:
– kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par zemesgabala platību, apgrūtinājumiem;
– pēdējo Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 68.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā apstiprināto kadastrālo vērtību bāzi;
– zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijai.

Pakalpojums tiek sniegts, ja zemes vienība vai zemes vienības daļa ir reģistrēta kadastra informācijas sistēmā un zemes vienības vai zemes vienības daļas kopplatība sakrīt ar kadastra informācijas sistēmā reģistrēto.
Pakalpojuma izpildes rezultātā aprēķina apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, un sagatavo izziņu par zemesgabala privatizācijas vērtību.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt privatizāciju vai atsavināšanu veicoša institūcija. Plašāka informācija ir pieejama sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
- VAS “Privatizācijas aģentūra”;
- VAS “Valsts nekustamie īpašumi”;
- VAS „Latvijas dzelzceļš”;
- pašvaldības (pilsētas un novada dome);
- jebkura institūcija, kā arī atvasinātās publiskās personas (Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē).

Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegums, kurā norādīta:
- zemesgabala adrese;
- zemesgabala kadastra apzīmējums;
- zemesgabala kopplatība;
- noteiktais privatizācijas lietošanas mērķis (mērķi) un tam (tiem) piekrītošās zemes platības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Cēsis
Daugavpils