Derīgo izrakteņu ieguves limits
Izvēlētā organizācija: VALSTS VIDES DIENESTS
Īss apraksts:
Derīgo izrakteņu ieguves limits ir pielikums bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujai; derīgo izrakteņu ieguves limits nosaka maksimāli atļauto derīgo izrakteņu ieguves apjomu noteiktā termiņā derīgo izrakteņu atradnē vai atradnes daļā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
1. Pakalpojumu var saņemt:
• Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
• Zemes īpašnieka pilnvarotā persona;
• Persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Laika posms, kurā iestāde sniedz pakalpojumu: maksimālais termiņš – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieteikšanas apraksts
Pakalpojumu var saņemt:
• Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
• Zemes īpašnieka pilnvarotā persona;
• Persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu.

Valsts vides dienestā derīgo izrakteņu ieguves limitu pieprasa kā atsevišķu dokumentu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas saņemšanai pašvaldībā.

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, kā arī pa pastu vai pa e-pastu (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu).

Jāiesniedz iesniegums derīgo izrakteņu ieguves limita saņemšanai (saskaņā ar MK Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 6. un 7.punktu) ar tam pievienotajiem dokumentiem (oriģināli vai apstiprinātas kopijas).
Iesnieguma veidlapa: http://www.vvd.gov.lv/pakalpojumi/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/

Ja nav iesniegta visa MK noteikumu Nr.696 6. un 7.punktā minētā informācija, Valsts vides dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšanas apraksts
Derīgo izrakteņu ieguves limitu var saņemt klātienē vai pa pastu. Tas ir bezmaksas pakalpojums.

Saņemot klātienē derīgo izrakteņu ieguves limitu, uzrāda:
• Fiziska persona – personu apliecinošs dokuments;
• Juridiskās personas pārstāvis – dokuments (pilnvara), kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt derīgo izrakteņu ieguves limitu juridiskās personas vārdā, ja personai komercreģistrā nav reģistrētas juridiskās personas pārstāvniecības tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus