Derīgo izrakteņu ieguves limits

Derīgo izrakteņu ieguves limits ir pielikums bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujai; derīgo izrakteņu ieguves limits nosaka maksimāli atļauto derīgo izra...

Zemes dzīļu izmantošanas licence

Zemes dzīļu izmantošanas licences pamatuzdevums ir nodrošināt zemes dzīļu kompleksu, racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu izmantošanu

Dabas resursu lietošanas atļauja

Dabas resursu lietošanas atļauja nepieciešama, lai likumīgi saimnieciskajā darbībā izmantotu dabas resursus ievērojot likumdošanā noteiktās prasības nenodarot kaitē...