Speciālā datu atlase no Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes
Izvēlētā organizācija: VALSTS ZEMES DIENESTS
Īss apraksts:
Ja nekustamā īpašuma tirgus darījumu dati ir nepieciešami specifiskā griezumā (nedalot pa standartkopām), iespējams pasūtīt speciālu datu atlasi pēc jūsu definētiem atlases kritērijiem.

Bez maksas iespējams aplūkot statistiskos rādītājus „Statistika par tirgus darījumiem”.
Ir pieejama informācija par:
–   darījumu skaitu sadalījumā pēc darījuma objekta veida (būves, dzīvokļi, telpu grupas, zemes, zemes ar būvēm);
–   darījumiem ar apbūvētu un neapbūvētu zemi (zemes un zemes un būvju darījumi);
–   individuālajām apbūves zemes cenām;
–   ražošanas uzņēmuma apbūves zemes cenām;
–   komerciāla rakstura apbūves zemes cenām;
–   lauksaimniecības zemes cenām;
–   mežsaimniecības zemes cenām;
–   individuālo dzīvojamo māju cenām;
–   dzīvokļu cenām.

Ja dati ir nepieciešami par citu periodu, VZD var sagatavot šāda veida pārskatu. Tāpat iespējams veikt arī cita veida speciālu datu atlasi no  Nekustamo īpašumu tirgus darījumu datu bāzes pēc klienta norādītajiem kritērijiem – (piemēram, darījumi ar zemi, kas notikuši laika posmā no 2000. gada līdz 2010. gadam un kuras platība ir lielāka par 100 ha) vai apkopojošas informācijas, statistikas sagatavošana.

Datus sagatavo un izsniedz elektroniskā veidā MS Excel elektroniskās tabulas (*.xls) formātā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt jebkura fiziska vai juridiska persona.

Iesniegumā jānorāda:
–   atlases kritēriji (piemēram, interesējošā teritorija, darījuma veids, darījuma periods, darījuma cenu amplitūda, citi interesējoši darījuma objekta parametri - platība, lietošanas mērķis, istabu skaits u.tml.);  
–   uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods;
–   adrese;
–   bankas rekvizīti (bankas nosaukums, kods, konta numurs);
–   kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskais pasts);
–   kādā veidā vēlas saņemt rēķinu (personiski klātienē Valsts zemes dienestā, pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi).

Pēc iesnieguma saņemšanas, VZD sagatavos un nodos jums priekšapmaksas rēķinu. Pēc rēķina apmaksas, VZD 30  kalendāro dienu laikā sagatavos pieprasītos datus un informēs jūs par to saņemšanas iespējām.

Licences gala lietotājam vai pakalpojumu sniedzējam nepieciešamība datu saņemšanai tiek izvērtēta pēc pieprasīto datu apjoma un saņemšanas veida.
Iespējamie datu izmantošanas noteikumu veidi:
1.gala lietotājam noteikumi atļauj izmantot datus tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām tos izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot izmantošanai trešajai personai;
2.pakalpojumu sniedzējam noteikumi atļauj datus izmantot savām vajadzībām un iekļaut tos sniegtajos pakalpojumos, bez tiesībām datu kopu nodot izmantošanai trešajai personai.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Datus var pieprasīt, iesniedzot rakstisku brīvas formas iesniegumu:
–   klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā;
–   pa pastu, nosūtot iesniegumu uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi;
–   nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...