Zemes pirkuma līgumu slēgšana

Ja dzīvojamā māja ir uzcelta uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala, dzīvokļa īpašnieks, kas dzīvokli ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatī...

Zemes nomas līgumu slēgšana

1. Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk-Komisija) slēdz zemes nomas līgumus par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabal...

Izziņa par atļauju iegūt īpašumā zemi

Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5.nodaļā noteiktajos gadījumos fiziskas un juridiskas personas var reģistrēt īpašuma tiesību maiņu zemesgrām...