Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošu dzīvokli (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā neatliekami var saņemt personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā (būvvaldes atzinums). Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām var saņemt: maznodrošinātas personas, bez vecāku gādības palikuši bērni, repatrianti, politiski represētas personas, maznodrošinātas personas pēc soda izciešanas.
Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā var saņemt maznodrošinātas personas (ģimenes), kuras atbilst noteiktiem nosacījumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
30 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Jāierodas Balvu novada pašvaldībā vai kādā no pagastu pārvaldēm ar iesniegumu un attiecīgiem dokumentiem. Nepieciešama izziņa par maznodrošinātas personas statusu, apliecinājums, ka personai nepieder cita dzīvojama platība. Atbilstoši palīdzības veidam: bērnu dzimšanas apliecības, pensionāra apliecība, politiski represētās personas apliecība, invaliditātes apliecība, tiesas spriedums - ja izlikts no dzīvokļa, bāriņtiesas lēmumi par bērna aizgādības tiesību nodibināšanu un izbeigšanu, ieslodzījuma vietas izziņa par personas atrašanās laiku ieslodzījumā, sociālā darbinieka apsekojuma akts.

Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā neatliekami var saņemt:
- personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā (būvvaldes atzinums).

Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām var saņemt:
- maznodrošinātas personas, kuras ar tiesas spriedumu tiek izliktas no īrētās dzīvojamās platības (sasniegušas pensijas vecumu, vai personas ar invaliditāti, personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns);
- maznodrošinātas personas, kuras ar tiesas spriedumu tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa (sasniegušas pensijas vecumu, vai personas ar invaliditāti, personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns);
- bez vecāku gādības palikuši bērni (līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai);
- repatrianti;
- politiski represētas personas (ar tiesas spriedumu tiek izliktas no īrēta vai īpašumā esoša dzīvokļa vai ir maznodrošinātas);
- maznodrošinātas personas pēc soda izciešanas (iesniegums ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā pēc atbrīvošanas).

Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā var saņemt maznodrošinātas personas (ģimenes):
1. kuras īrē tādu dzīvojamo telpu, kurā vienā istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām (izņemot laulātos), kuras vecākas par deviņiem gadiem, un kuras deklarējušas dzīvesvietu šajā dzīvojamā telpā, ja turklāt tās ir:  
1.1.ģimenes ar vienu un vairāk nepilngadīgiem bērniem;
1.2. ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu;
1.3. ģimenes, kur visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi,  
2. ja nekustamajā īpašumā dzīvo un ir deklarējušas savu pamata dzīves vietu personas, kuras ir atsevišķas ģimenes, un tajās ir vismaz viens nepilngadīgs bērns vai ir gaidāma bērna piedzimšana, ja šīm personām nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa;
3. ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem, kuras vismaz sešus mēnešus pēc kārtas bijušas izceļojušas no pastāvīgās dzīvesvietas Latvijas Republikas Balvu novadā, un ir atgriezušās Balvu novadā, ja tās nav nodrošinātas ar atsevišķu dzīvojamo platību;  
4. jaunās ģimenes viena gada laikā pēc laulības noslēgšanas, ja laulību noslēgušas pēdējā gada laikā un deklarētā dzīvesvieta Balvu novadā ir vismaz 1 gads un nav citas dzīvojamās platības.
5.citas personas, kuras saņēmušas sociālā darbinieka apsekojuma aktu par dzīvokļa nepieciešamību.
6.personas, kuras pašvaldībā (pašvaldības iestādēs vai kapitālsabiedrībās) ir nepieciešamas kā kvalificēti speciālisti.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu) vai "Iesniegums iestādei, izmantojot www.latvija.lv".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Balvu pagasta pārvalde
Bērzkalnes pagasta pārvalde
Bērzpils pagasta pārvalde
Briežuciema pagasta pārvalde
Klātienē Balvu novada pašvaldībā
Parādīt visus...
E-pasts dome@balvi.lv
Pasts Pasts
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atbildes saņemšana
Pēc dokumentu izskatīšanas tiek sniegta atbilde atbilstoši pieprasīšanas izvēlei - klātienē, pa pastu vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus