Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu komisija sniedz palīdzību pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām maznodrošinātajām personām dzīvokļa jautājumu risināšanā.
• maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds
• bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā
• repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas laikā līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā, vai repatrianti, kuri dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi
• maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.
• maznodrošinātai personai, kuras īrētā vai īpašumā esoša dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
• personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai;
• maznodrošinātām vai trūcīgām personām (ģimenēm), kuras vismaz piecus gadus ir deklarējušas savu dzīves vietu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus un īrē (lieto) vienistabas dzīvokli, vienu istabu vai tādu dzīvojamo telpu, kuras dzīvojamā platība ir mazāka par 6 m2 uz vienu cilvēku;
• maznodrošinātām vai...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

Persona iesniedz rakstisku iesniegumu, pievienojot vai uzrādot šādus dokumentus:
• personu apliecinoša dokumentu;
• personas, kuras tiek izliktas no dzīvokļa, pamatojoties uz tiesas spriedumu - arī spēkā stājušos tiesas spriedumu par izlikšanu no dzīvokļa kopiju, uzrādot oriģinālu;
pensionāri - pensijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
• politiski represētās personas - politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
• invalīdi – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
• repatrianti – repatrianta izziņu, uzrādot oriģinālu un arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo pierakstu pirms izceļošanas no Latvijas;
• personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas – atbrīvojuma izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
• persona, kura vēlas saņemt palīdzību, ja īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī, iesniedz Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes atzinumu;
• ģimenes, kuras noslēgušas laulību un vēlas saņemt palīdzību, iesniedz laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Dzīvokļu komisija
Adrese: Cukura iela 22, Jelgava, LV-3002
Tālrunis: +371 63022238
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Dzīvokļu komisija
Adrese: Cukura iela 22, Jelgava, LV-3002
Tālrunis: +371 63022238
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA