Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu komisija sniedz palīdzību pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām maznodrošinātajām personām dzīvokļa jautājumu risināšanā.
o personas, kurām saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri" sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir:
 maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti,
 maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir persona ar invaliditāti,
 pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes noteiktās personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas;
o politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā nav citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas;
o personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem, un ja tās ir:
 maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti,
 maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir persona ar invaliditāti,
 politiski represētās personas, ja to lietošanā nav citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas;
o bez vecāku gādības palikuši bērni — pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe;
o repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas laikā...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

Persona iesniedz rakstisku iesniegumu, pievienojot vai uzrādot šādus dokumentus:
• personu apliecinoša dokumentu;
• personas, kuras tiek izliktas no dzīvokļa, pamatojoties uz tiesas spriedumu - arī spēkā stājušos tiesas spriedumu par izlikšanu no dzīvokļa kopiju, uzrādot oriģinālu;
pensionāri - pensijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
• politiski represētās personas - politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
• invalīdi – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
• repatrianti – repatrianta izziņu, uzrādot oriģinālu un arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo pierakstu pirms izceļošanas no Latvijas;
• personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas – atbrīvojuma izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
• persona, kura vēlas saņemt palīdzību, ja īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī, iesniedz Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes atzinumu;
• ģimenes, kuras noslēgušas laulību un vēlas saņemt palīdzību, iesniedz laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Dzīvokļu komisija
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: +371 63022238
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Dzīvokļu komisija
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: +371 63022238
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki