Pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņa

Īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētāj...

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz šādu palīdzību dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā: 1. Dzīvojamās telpas izīrēšana personām, kuras ar palīdzību nodrošināmas...

Vecāku pabalsts

Tiesības saņemt vecāku pabalstu ir vienam no bērna vecākiem vai vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņties...

Paternitātes pabalsts

Paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā bērna tēvam par 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu. Šis atvaļinājums ir jāizma...

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

Pabalstu piešķir aizbildnim par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu no aizbildnības nodibināšanas dienas līdz dienai, kad aizbildnība tiek atcelta, vai līdz aizbild...