Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana (Smiltenes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Īss apraksts:
Gadījumos, kad nepieciešams nocirst Smiltenes novada teritorijā ārpus meža esošus kokus (kuru celma caurmērs ir lielāks nekā 20 cm), kas ir nokaltuši, bīstami vai atrodas būvniecībai paredzētā teritorijā, jāvēršas Smiltenes novada domē ar iesniegumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu. Apstādījumu saglabāšanas komisija pēc iesnieguma saņemšanas izbrauc apskatīt ciršanai paredzētos kokus un pēc tam pieņem lēmumu izsniegt vai neizsniegt atbilstošo ciršanas atļauju. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.

Patvaļīga koku ciršana Smiltenes novada administratīvajā teritorijā nav pieļaujama.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kurš vēlas veikt koku ciršanu ārpus meža.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Komisija mēneša laikā izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu par koku ciršanas saskaņojumu vai par motivētu atteikumu koku ciršanai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.solis
Lai saņemtu atļauju koku ciršanai vai vainagu veidošanai, Smiltenes novada Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz:

1. Iesniegums;
2. Zemes īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
3. Zemes robežu plāna kopija ar norādītu koka atrašanās vietu;
4. Daudzdzīvokļu dzīvokļu īpašnieku lēmuma par koka ciršanu noraksts;
5. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums
VPVKAC Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 66954850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Smiltenes novada dome
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 64707588
2. solis / 2.solis
Apstādījumu saglabāšanas komisija pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanu veic koka apsekošanu dabā, fotofiksāciju, uzmērīšanu un izvērtē īpašuma piederību apliecinošus dokumentus, iesnieguma pamatotību un koka ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 64707588
3. solis / 3.solis
Komisija mēneša laikā izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai. Komisijas lēmums, ar kuru saskaņota koka ciršana, vienlaikus ir koku ciršanas atļauja, un tās derīguma termiņš ir viens gads no tā pieņemšanas brīža.

Atļauja vai atbilde tiek nosūtīta uz iesniegumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada dome
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64707588