Nosacījumu izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādāšanai (Smiltenes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Īss apraksts:
Zemes ierīcības projektu izstrādā:

1) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas;
2) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
fiziskas un  juridiskas personas vai to pilnvarotās personas, kuru īpašumā ir zemes vienība.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.Solis
Pakalpojuma saņemšanai Smiltenes novada domē nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

• iesniegums;
• īpašuma apliecinoši dokumenti;
• zemes robežu plāns un zemes ierīcības projekta grafiskais risinājums.

Klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums.

Izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pa pastu – jānosūta iesniegums un tam pievienotie dokumenti.

Pakalpojuma saņemšana ir bezmaksas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums
Klātiene
Smiltenes novada domes Nekustamo īpašumu nodaļa
Smiltenes novada VPVKAC
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 64707588
2. solis / 2.Solis
1. Pēc dokumentu saņemšanas Smiltenes novada dome izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus.

2. Ierosinātāja izvēlēts zemes ierīkotājs (mērnieks) izstrādā zemes ierīcības projektu un iesniedz pašvaldībai apstiprināšanai.

3. Dome izskata un izdod lēmumu kārtējā domes sēdē par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.

4. Domes lēmums tiek nosūtīts/izsniegts ierosinātājam atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada dome
Smiltenes novada VPVKAC