Pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes iznomāšana(Smiltenes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Īss apraksts:
Dome pieņem lēmumu par zemes iznomāšanu, noslēdzot līgumu par zemes nomu uz noteiktu termiņu un nosakot nomas maksu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes iznomāšana uz zemesgabala esošo ēku (būvju) īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, vai lietotājiem. Pakalpojuma saņēmēji var būt ēku (būvju) īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai lietotāji, jebkura fiziska, juridiska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.Solis
Pakalpojuma saņemšanai Smiltenes novada domē nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

• iesniegums

Klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums.

Izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pa pastu – jānosūta iesniegums un tam pievienotie dokumenti.

Pakalpojuma saņemšana ir bezmaksas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums
Klātiene
Smiltenes novada domes Nekustamo īpašumu nodaļa
Smiltenes novada VPVKAC
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 64707588
2. solis / 2.Solis
Pašvaldība izskata un pieņem lēmumu kārtējā domes sēdē. Lēmumu par zemes vienības vai tās daļas iznomāšanu, neiznomāšanu vai nodošanu nomas tiesību izsolei dome nosuta/izsniedz iesniedzējam atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada dome
Smiltenes novada VPVKAC