Reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšana (Liepājas pilsētas Būvvalde)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Personai, lai tā varētu publiskā vietā (arī vietā, kas vērsta pret publisku vietu) izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu (ar piesaisti zemei vai bez tās) vai tīkla reklāmu, jāsaņem Liepājas pilsētas Būvvaldes reklāmas izvietošanas atļauja.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
7 - 10 darba dienas (10 darba dienas, ja nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu reklāmas izvietošanas atļauju Būvvaldē jāiesniedz:
1) iesniegums (sk. veidlapu „Iesniegums reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšanai”),
2) reklāmas vai reklāmas objekta projekts.

Reklāmas vai reklāmas objekta projekts sastāv no:
1) krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas;
2) reklāmai bez piesaistes zemei – reklāmas devēja rakstiska apliecinājuma, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana izkārtnes izvietošanai, ja izkārtni paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma (sk. veidlapu „Reklāmas devēja apliecinājums”);
3) reklāmai ar piesaisti zemei – zemes īpašnieka rakstiskas piekrišanas vai atzīmes uz projekta par reklāmas izvietošanu;
4) zemes vienības situācijas plāna (reklāmas objektiem ar piesaisti zemei);
5) saskaņojuma ar VAS „Latvijas valsts ceļi” (ja objekts izvietots gar ceļu);
6) pilnvaras (ja iesnieguma iesniedzējs nav reklāmas devējs);
7) dokumenta, kas apliecina pašvaldības atbalstu pasākumam (pašvaldības, to institūciju rīkotiem vai atbalstītiem pasākumiem).

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu (ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Ja reklāma ir reklāmas nodevas objekts (izņemot izkārtnes), pirms reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas jāveic pašvaldības nodevas maksājums pēc noteiktas formulas atbilstoši Liepājas domes 17.01.2008. saistošo noteikumu Nr.3 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Liepājā” noteiktajai kārtībai (sk. sadaļu „Cita informācija” – „Normatīvie akti”).

Elektroniski sagatavoto maksāšanas paziņojumu par reklāmas nodevas apmēru un maksājumu grafiku iespējams saņemt klātienē, elektroniski uz norādīto e-pasta adresi vai pa faksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvvalde 7 – 10 darba dienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu izsniegt reklāmas izvietošanas atļauju vai to atteikt.

Reklāmas/reklāmas objektu izvietošanas atļauju var saņemt:
• klātienē (uzrādot pasi vai ID karti (pilnvarotai personai – pilnvaru)),
• pa e-pastu (tādā gadījumā, ja dokumenti tiek arī elektroniski iesniegti),
• pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: