Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana (GROBIŅAS NOVADA DOME)
Izvēlētā organizācija: Grobiņas novada dome
Īss apraksts:
Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību.
Atļauja nav nepieciešama, ja cērt augļu kokus, kā arī nelielus pašizsējas kokus, kuru  celma caurmērs mazāks par 20 cm.
Patvaļīga koku ciršana nav pieļaujama.
Ja koku ciršana nepieciešama būvniecības ieceres īstenošanai, tad jautājumus risina projektēšanas gaitā, atbilstoši MK  02.05.2012. noteikumu Nr. 309 ‘’Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”’ 7. punktā noteiktajam.
Pamatojoties uz MK 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “’Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”’ 20. punktu, pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība koku ciršanu atzinusi par neatliekamu, avārijas situācijas novēršanai, un kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 61. pantā minētos kokus.
    Aizsargājama koka nociršanai, koku ciršanai aizsargājamos dendroloģiskos stādījumos un aizsargājamo aleju teritorijās, kā arī īpaši aizsargājamas augu sugas nociršanai nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja, kas izsniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un sugu un biotopu aizsardzību (MK 16.03.2010. noteikumi Nr. 264 “’Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”’.
Koku ciršanas ierobežojumi aizsargjoslās tiek noteikti atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī iepriekš minēto personu pilnvarotās personas.
Termiņš:
20 darba dienu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi (piemēram, Komisijas ieteikums, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums, Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums);
10 darba dienu laikā pārējos gadījumos.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē:
Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz Grobiņas novada Domē,  Lielā ielā 76, Grobiņā vai pagastu pārvaldēs.
Korespondence papīra formātā:
Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Lielā ielā 76, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430.
Elektroniskais pasts:
Ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē dome@grobinasnovads.lv.
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu
e-pakalpojums:
Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "Iesniegums iestādei".
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Grobiņas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
Tālrunis: 66954818
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Grobiņas novada Dome
Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
Klātienē:
Grobiņas novada Domē, Lielā ielā 76, Grobiņā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē.
Korespondence:
norādītajā pasta adresē.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus