Līdzfinansējuma piešķiršana nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Balvu novada pašvaldība sniedz atbalstu (līdzfinansējumu) tiem iedzīvotājiem, kuru nekustamos īpašumus ir tehniski iespējams pieslēgt centralizētajam ūdensvadam un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmai Balvu novadā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Atbilde tiek sniegta pēc katra gada pieteikšanās termiņa beigām saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Lai saņemtu pakalpojumu vispirms jāiesniedz pieteikums Balvu novada pašvaldībā, kas tiek izvērtēts.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātienē Balvu novada pašvaldībā
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64522453
Fakss: 64522453
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@balvi.lv
Pasts Pasts
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atbildes saņemšana
Līdzfinansējumu apstiprinoša lēmuma gadījuma (tiek paziņots vēstulē) jāgriežas P/A “San-Tex” vai pagasta pārvaldē, lai saņemtu tehniskos noteikumus pieslēguma izbūvei (ja tādi vēl nav saņemti). Tehniskie noteikumi ir jāiesniedz Balvu novada pašvaldībā, kur tie tiek izvērtēti un tiek sagatavota vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu. Pēc vienošanās noslēgšanas 3 mēnešu laikā ir jāveic pieslēguma izbūve.
Pēc pieslēguma izbūves pieteikuma iesniedzējs sagatavo ziņojumu un iesniedz Balvu novada pašvaldībā, kur pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz līgumu par kanalizācijas vai ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu un izsniedz atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Persona minēto atzinumu iesniedz Balvu novada pašvaldībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus