Darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādāšanai (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Zemes ierīcības projektu izstrādā:
• zemes vienību robežu pārkārtošanai;
• vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai;
• zemes vienību (arī kopīpašumu) sadalīšanai;
• zemes konsolidācijai;
• piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai;
• pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).
Ierosinātājs iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā sniedz priekšlikumus par projekta izstrādes mērķiem un pievieno ieceres skici.
Attīstības departamenta Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa pieņem lēmumu par projekta izstrādes  nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus.
īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai ievērojot vietējas pašvaldības teritorijas plānojumu. Ierosinātājs iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā sniedz priekšlikumus par projekta izstrādes mērķiem un pievieno skici. Būvvaldes sēdē tiek pieņemts lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un sagatavo nosacījumus par projekta izstrādi, nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses, lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā attēlo projektā aptvertās teritorijas robežas, nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni, var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, var paredzēt nepieciešamību projektēt piebrauktuvi atdalāmajām zemes vienībām, var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu;
-īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti;
• ieceres skice.

Iesniedzams dokuments - iesniegums brīvā formā

Informācija:
Klients pasūta zemes ierīcības projekta izstrādi pie sertificēta zemes ierīkotāja.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA