Būvatļaujas izsniegšana (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājam (būvētājam) ir jāsaņem būvatļauja. Patvaļīga būvniecība nav pieļaujama. Pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai var iesniegt tikai pēc tam, kad būvprojekts ir saskaņots un akceptēts Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldē, kā arī, būvētājs vai būvuzņēmējs ir veicis būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. Ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvatļauja ir jāpārreģistrē. Ja mainās pasūtītājs, būvētājs, būvuzņēmējs vai zemes gabala īpašnieks, būvatļauja ir jāpārreģistrē. Ogres būvvaldē jāiesniedz iesniegums par būvatļaujas pārreģistrāciju. Par būvatļaujas pārreģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai būvētājs (Būvniecības likuma 13.panta otrā daļa). Būvdarbu veikšana bez būvatļaujas kvalificējama kā patvaļīga būvniecība.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem (116.punktu), lai saņemtu būvatļauju, pasūtītājs iesniedz būvvaldē šādus dokumentus: 116.1. būvatļaujas pieprasījumu; 116.2. akceptētu būvprojektu; 116.2.1 zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus; 116.3.1 zemes transformācijas atļauju, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama zemes transformācija; 116.4. sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību rakstu (6.pielikums). Saistību rakstu aizpilda divos eksemplāros, un viens no tiem glabājas pie saistību raksta iesniedzēja; 116.5. līguma par autoruzraudzību kopiju un autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība; 116.6. būvdarbu žurnālu; 116.7. apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Ogres novada pašvaldība
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Ogres novada pašvaldība
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA