Līdzfinansējums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai
Izvēlētā organizācija: Ludzas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai nekustamā īapšuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegumus par  līdzfinansējuma piešķiršanu izskata Ludzas novada būvvalde izskata viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, nepieciešamības gadījumā pieprasot pretendentam precizējumus vai papildinājumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Ludzas novada būvvaldē.

Pretendents līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz Ludzas novada būvvaldē:
-iesniegumu;
-nekustamā īpašuma piederību apliecinošu dokumentu;
-Ludzas novada pašvaldības 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr.9 "Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai" 7. punktā norādīto kategoriju apliecinošu dokumentu (ja tas nav Ludzas novada pašvaldības rīcībā);
-dzīvojamās mājas inventarizācijas lietas kopija (uzrādot oriģinālu);
-tehniskie noteikumi, kas saņemti no ūdensapgādes/kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja;
-apliecinājuma karte (ja tāda nepieciešama);
-dzīvokļu īpašnieku kopība Ludzas novada pašvaldībā iesniedz dokumentu (kopsapulces lēmumu/protokolu), no kura izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par Pieslēguma izbūves nepieciešamību un noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par Pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;
-sertificēta būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādātu Pieslēguma izmaksu tāmi;
-būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādātu inženiertīkla pievada novietojuma plānu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Ludzas novada pašvaldības būvvalde
Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Ludzas novada pašvaldības būvvaldes pasta adrese
Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Iesniegtās dokumentācijas izvērtēšana
Iesniegumus par līdzfinansējuma piešķiršanu izskata Ludzas novada būvvalde viena mēneša laikā no iesniegums saņemšanas, nepieciešamības gadījumā pieprasot pretendentam precizējumus vai papildinājumus. Pēc iesnieguma izskatīšanas Ludzas novada būvvalde dod atzinumu līdzfinansējuma jautājuma virzīšanai uz domes sēdi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem Ludzas novada dome.

Ja Domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu ir pozitīvs, 10 darba dienu laikā Ludzas novada pašvaldība sagatavo un piedāvā Pretendentam slēgt rakstisku Vienošanos par līzdfinansējuma saņemšanas kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus