Detālplānojuma (lokālplānojuma) apstiprināšana (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Pakalpojums attiecas uz detālplānojuma (DP) vai lokālplānojuma (LP) (vai abi kopā - plānošanas dokuments) apstiprināšanu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
Izstrādes vadītājs izvērtē plānošanas dokumenta publikās apspriedes gaitu un precizēto plānošanas dokumenta redakciju (ja bijuši nepieciešami precizējumi) un sagatavo ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un atzinumiem, sagatavo lēmumprojektu par plānojuma apstiprināšanu un administratīvā akta izdošanu vai saistošo noteikumu izdošanu lokālplānojuma gadījumā, un administratīvā līguma projektu detālplānojuma gadījumā.
Pēc lēmuma pieņemšanas tiek nodrošināta paziņojumu publicēšana par plānošanas dokumenta apstiprināšanu un Valsts Zemes dienesta informēšana, tiek organizēta Administratīvā līguma parakstīšana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 līdz 1,5 mēneši, atkarīgs no Domes sēžu datumiem
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Detālplānojuma izstrādātājs vai detālplānojuma ierosinātājs ar pavadvēstuli iesniedz plānošanas dokumenta gala redakciju un pārskata dokumentāciju, tai skaitā tā elektronisko versiju, un detālplānojuma ierosinātāja saskaņojumu par Administratīvā līguma projektu.
2. Izstrādes vadītājs sagatavo ziņojumu par publiskās apspriedes norisi par saņemtajiem priekšlikumiem, iebildumiem un institūciju atzinumiem, un lēmumprojektu par plānošanas dokumenta apstiprināšanu (lokālplānojuma gadījumā arī Saistošos noteikumus);
3. Izstrādes vadītājs sagatavo publicēšanai paziņojumu par plānošanas dokumenta apstiprināšanu un nosūta to publicēšanai pašvaldības tīmekļa vietnē, izdevumā “Mārupes vēstis”, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un ievieto TAPIS sistēmā.
4. Izstrādes vadītājs par pieņemto lēmumu informē Valsts zemes dienestu un lokālpānojuma gadījumā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
5. Plānošanas dokumenta izstrādātājs iesniedz pašvaldībā plānošanas dokumenta arhīva eksemplārus, noformētus atbilstoši Darba uzdevuma prasībām.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja
Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrs
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas, tas tiek izsniegts personīgi vai nosūtīts Izstrādātājam un Ierosinātājam pa pastu, vienlaikus uzaicinot parakstīt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67934695
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: