Detālplānojuma izstrādes uzsākšana (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Pakalpojums attiecas uz detālplānojuma (DP) vai lokālplānojuma (LP) (vai abi kopā - plānošanas dokuments) izstrādes uzsākšanu normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.
Attīstības nodaļas teritorijas plānotājs izvērtē nekustamā īpašuma īpašnieka ierosinātā teritorijas attīstības priekšlikuma atbilstību novada teritorijas plānojumam un, sagatavo darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei un lēmumprojektu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (ieskaitot līguma par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu projektu) vai informē ierosinātāju par atteikumu uzsākt detālplānojumu vai par citas procedūras piemērošanu, ja iecere neatbilst Mārupes novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.
Pēc lēmuma pieņemšanas, ierosinātājs izvēlas normatīvajos aktos noteiktām prasībām atbilstošu detālplānojuma izstrādātāju, ar ko savstarpēji vienojas par plānošanas dokumenta izstrādi, un slēdz ar pašvaldību līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 līdz 1,5 mēneši. Atkarīgs no Domes sēžu datumiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.  Fiziska vai juridiska persona iesniegumu, kurā norādīts īpašums vai teritorija,  kurā iecerēts izstrādāt detālplānojumu, un pamatojošos dokumentus, iesniedz Klientu apkalpošanas centrā, nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai autentificējoties portālā www.latvija.lv pakalpojumam – iesniegums iestādei.
Nepieciešamie dokumenti:
- zemes robežu plāna kopija;
- īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
- grafiskais pielikums - uz kartogrāfiskā materiāla vai zemes robežplāna  pamatnes shematiski attēlots teritorijas attīstības priekšlikums;
- visu nekustamā īpašuma īpašnieku piekrišana, ja īpašumam ir vairāki īpašnieki;
- pilnvara (ja ir pārstāvības tiesības);
- ja plānošanas dokuments izstrādājams īpašumam, kas apgrūtināts ar kredītsaistībām, attiecīgā projekta izstrādei nepieciešama kreditora rakstveida piekrišana.

2. Iesniegumu izvērtē darbinieks un sagatavo darba uzdevumu plānošanas dokumenta izstrādei, līguma par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu projektu un lēmumprojektu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, vai nosūta ierosinātājam atteikumu uzsākt detālplānojuma izstrādi, ja iecere neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.
3. Sagatavotais darba uzdevums un līguma projekts tiek nosūtīts informācijai ierosinātājam, nepieciešamības gadījumā precizēts.
4. Izstrādes vadītājs sagatavo publicēšanai paziņojumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu un nosūta to publicēšanai pašvaldības tīmekļa vietnē, izdevumā “Mārupes vēstis” un ievieto TAPIS sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Pakalpojuma pieteikums tīmekļvietnē www.marupe.lv
Klātiene
Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja
Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrs
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas, tas tiek izsniegts personīgi, nosūtīts adresātam pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67934695
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: