Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā (Auces novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Īss apraksts:
Būvobjektu pieņem ekspluatācijā pieņemšanas komisija. Tiek veikta:
- iesniegto dokumentu novērtēšana, novērtējot būves gatavību ekspluatācijai;
- akta sastādīšana par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
- lēmuma pieņemšana, ja būve netiek pieņemta ekspluatācijā, uzskaitot konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, trūkumus un defektus, kas novēršami;
- akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā reģistrēšana būvvaldē;
- akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšana pie pašvaldības atbildīgās amatpersonas (būves pieņemšana ekspluatācijā);
Būvvaldes vadītājs izskata iesniegtos dokumentus 1 dienas laikā un sagatavo pašvaldības lēmuma projektu komisijas izveidei būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā izvērtēšanai. Komisija arī veic iesniegto dokumentu izpēti un būvobjekta apskati (3 dienu laikā). Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā tiek reģistrēts būvvaldē. Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā tiek apstiprināts pie pašvaldības atbildīgās amatpersonas. Pēc līdzšinējās prakses, ja visi dokumenti iesniegti atbilstoši tiesību aktos noteiktajam, būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā notiek ne vēlāk kā 5 dienās no dokumentu iesniegšanas brīža.
Ja būve netiek pieņemta ekspluatācijā, tiek pieņemts lēmums, uzskaitot konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, trūkumi un defekti, kas novēršami. Tiek apturēts būves nodošanas ekspluatācijā process un turpinās būvniecības process. Persona šajā gadījumā saņem izziņu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
1. apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai;
2. Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”4. un 4.1 punktā noteikto institūciju atzinumi. Pasūtītājs var pieprasīt, lai par attiecīgu samaksu, kas sedz reālos izdevumus, institūcijas atzinumus nosūta būvvaldei;
3. akceptētā būvprojekta izmainītās un būvvaldē saskaņotās daļas;
4. būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumi (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā) un tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumi par komunikāciju gatavību ekspluatācijai;
5. būvdarbu žurnāls un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti;
6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
7. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumi, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu;
8. autoruzraudzības žurnāls, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
9. Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves, izņemot inženierkomunikācijas, inventarizācijas lietu;
10. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki