Akts par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, atsevišķu darbu pieņemšana
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Akts par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā nepieciešams pirms būves ierakstīšanas zemes grāmatā, lai tiktu nostiprinātas būves īpašumtiesības. Akts ir pamatojošais dokuments būves ierakstīšanai zemesgrāmatā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Būvvalde 14 dienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai izsniedz pamatotu atteikumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Jāaizpilda apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai,
2. Jāpasūta atzinumus no institūcijām par būves gatavību ekspluatācijai,
3. Jāizņem Valsts zemes dienestā būves kadastrālās uzmērīšanas lieta,
Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta noformēšanai būvvaldē fiziska persona iesniedz vienotas formas apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, būvatļauju, akceptētu būvprojektu, tehnisko un īpašo noteikumu izdevušo institūciju atzinumus par objekta gatavību ekspluatācijai, būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, zemējumu pretestības mērījumu žurnālu. Juridiskajām personām bez minētajiem dokumentiem vēl ir jāiesniedz pabeigts būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls, ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju uzmērījumu shēmas, segto darbu akti, galveno būvmateriālu atbilstības deklarācijas, tehnoloģisko iekārtu darbības pārbaudes akti, izziņa par būvdarbu kopējām izmaksām. Ja veikti būvdarbi valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā, jāiesniedz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums.
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dokumentu iesniegšana būvvaldē (Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne, LV-4601, 302. kab.):
Augstāk uzskaitīto dokumentāciju iesniedz būvvaldē, būvvalde 14 dienu laikā pieņem būvobjektu ekspluatācijā vai izsniedz pamatotu atteikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA