Ģeodēziskā izpilduzmērījuma saskaņošana

Sertificēta mērnieka sagatavotā izpilduzmērījuma plāna iesniegšana izskatīšanai Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā un reģistrācijai augstas detalizācijas topo...

Apgrūtinājuma plāna saskaņošana

Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā fizisku un juridisku personu piederošo zemes gabalu, Latvijas valstij piederošo (zemesgrāmatā reģistrēto) zemes gabal...

Vides tehniskie noteikumi

Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai tiktu ievērotas vides prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.

Digitālā augstuma modeļa pamatdati

Digitālā augstuma modeļa pamatdati ir klasificētu aerolāzerskenēšanas punktu kopums, kur katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums virs jūras...