Dzīvesvietas deklarācijas izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra
Izvēlētā organizācija: Priekules novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas)
deklarēto dzīvesvietu Priekules novada administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
1 darba diena.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu, personai jāierodas Priekules novada domē, jāaizpilda noteikts iesniegums un jāuzrāda šādi dokumenti:

1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte),
    • ja nepieciešama izziņa par nepilngadīga bērna dzīvesvietu – bērna dzimšanas apliecība (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums u.tml.)),
    • ja nepieciešama izziņa par bērna, kuram ir 15 gadi un vairāk, dzīvesvietu – bērna pase vai ID karte,
    • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara,
    • ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība.

2. apliecinājums par valsts nodevas nomaksu (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevumu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts korespondence
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma jeb valsts nodevas samaksa:

• 2,50 eiro par izziņas saņemšanu par dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildniecībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu.

Šo summu var samaksāt uz vietas (pretī izsniedzot kvīti), vai ar norēķinu karti vai pirms tam internetbankā, bankā vai pastā.

Maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs: Priekules novada dome
Reģistrācijas nr.: 90000031601
AS Swedbank
Konta Nr. LV30HABA0551018598451
SWIFT:HABALV22
AS DNB Banka
Konta Nr. LV59RIKO0002013187968
SWIFT:RIKOLV2X
AS Citadele banka
Konta Nr. LV19PARX0012428760001
SWIFT:PARXLV22Maksājuma mērķis: “Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no IR”

Dokumentu (papīra formā), kas apliecina valsts nodevas samaksu, iesniedz kopā ar aizpildīto iesniegumu.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja dzīvesvietas deklarācijas izziņu pieprasa:
• politiski represētā persona,
• nacionālās pretošanās kustības dalībnieks,
• persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību,
• aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

Savukārt no valsts nodevas samaksas 100% ir atbrīvotas šādas personas:
• persona ar invaliditāti,
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks,
• persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu,
• persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija,
• trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc maksājuma veikšanas un dokumentu uzrādīšanas, no Iedzīvotāja reģistra datubāzes tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas faktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts korespondence
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: