Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā organizācija: Priekules novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā; Eiropas Savienības
dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
1 darba diena
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai deklarētu dzīvesvietu, jāaizpilda noteikta veidlapa (dzīvesvietas deklarācija) un jāuzrāda šādi dokumenti:

1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)
    • ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu – bērna dzimšanas apliecība (vai citi dokumenti,
kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums u.tml.));
    • ja deklarē bērna, kuram ir 15 gadi un vairāk, dzīvesvietu – bērna pase vai ID karte,
    • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara,
    • ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība.

2. apliecinājums par valsts nodevas nomaksu  (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevumu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma jeb valsts nodevas samaksa par dzīvesvietas deklarēšanu ir 4,27 eiro. Šo summu var samaksāt uz vietas-pretī izsniedzot kvīti vai ar norēķinu karti vai pirms tam internetbankā, bankā vai pastā.

Maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs: Priekules novada dome
Reģistrācijas nr.: 90000031601
Konta Nr. : AS Swedbank
Konta Nr. LV30HABA0551018598451
SWIFT:HABALV22
AS DNB Banka
Konta Nr. LV59RIKO0002013187968
SWIFT:RIKOLV2X
AS Citadele banka
Konta Nr. LV19PARX0012428760001
SWIFT:PARXLV22
Maksājuma mērķis: “Valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”

Valsts nodevu nemaksā:
1. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski;
2. politiski represētās personas;
3. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
4. invalīdi;
5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
6. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
7. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
11. personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas aizpildīšanas un nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas darbinieks reģistrē iesniegtās ziņas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē un pretī izsniedz izziņu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki