Izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Pēc pieprasījuma izsniedz izziņu par:
1) personas deklarēto dzīvesvietu, ja tā reģistrēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;
2) personas deklarētajām dzīvesvietām, norādot laika periodu, ja dzīvesvieta bija reģistrēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;
3) mirušas personas pēdējo dzīvesvietu, ja tā bijusi reģistrēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējam klātienē jāaizpilda iesniegumu izziņas saņemšanai no Iedzīvotāju reģistra (veidlapa Nr. 8-86).
Nepieciešamie dokumenti:
1) personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
2) pilnvarotai personai - notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls);
3) likumiskam pārstāvim – pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls);
4) dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jelgavas pilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets
Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs
Telefons
63005481
63005522
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma saņemšanai iemaksājama valsts nodeva. Nodevas apmērs noteikts Ministra kabineta noteikumos Nr. 505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti"):
2.50 euro - Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto dzīvesvietu;
5.00 euro - Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (laika periodā) (piecu darbdienu laikā);
12.50 euro - Izziņa par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu (piecu darbdienu laikā).
Personu kategorijas, kurām nodevas apmērs samazināms par 50%: politiski represētā persona, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžu ģimenē ievietoti bērni), aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
Personu kategorijas, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas: personas ar invaliditāti, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija, trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:
AS "SEB banka" - LV96UNLA0008001130601;
AS "Swedbank" - LV93HABA0551000076525;
AS "Citadele banka" - LV37PARX0005697570001;
AS "Luminor Bank" - LV05RIKO0002013095917.
Maksājuma mērķis: Par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieprasīto izziņu klients saņem klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinetā, pēc tam, kad speciālists pārbaudījis personu apliecinošā dokumenta datus, vai klientam ir atvieglojumi no valsts nodevas vai ir dokuments, kas apliecina valsts nodevu samaksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jelgavas pilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets
Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63005503
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki