Izziņa par deklarēto dzīvesvietu
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā
Ievērībai tiem, kuri uzturas ārvalstīs!
Izziņu  attiecīgās valsts valodā par personas (pieprasītāja) un viņa nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu Latvijā ir iespējams saņemt Latvijas pārstāvniecībās ārzemēs. Informācijai skatīti šeit: http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas#
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, personai jāierodas Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda nepieciešamie dokumenti, jāaizpilda pieprasījums.  
Nepieciešamie dokumenti:
- personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
- pilnvarotā persona uzrāda pilnvaras oriģinālu;
- likumiskais pārstāvis uzrāda aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu, ja šīs ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā;
-Dzimšanas apliecība, ja pieprasa ziņas par nepilngadīga bērna dzīvesvietu,
-Miršanas apliecība, ja pieprasa ziņas par mirušā pēdējo dzīvesvietu,
- ziņu saņemšanas pamatojumu apliecinošu dokumentu oriģinālus vai to kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- apliecinājums par valsts nodevas nomaksu.

Pakalpojumu iespējams pieteikt arī portālā www.latvija.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv e-pakalpojums
Klātiene Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67934695
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Informācija par pakalpojuma apmaksu
Jāsamaksā Valsts nodeva Mārupes novada domes kasē skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai veicot pārskaitījumu uz Mārupes novada domes kontu.
- izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu – 2,50 EUR;
- izziņas saņemšana par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu  
deklarēto dzīvesvietu:
    piecu darbdienu laikā – 12,50 EUR
    vienas darbdienas laikā – 25,00 EUR
    divu stundu laikā – 35,00 EUR
Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:
- politiski represētā persona;
- nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
- persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
- aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

Maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs: Mārupes novada Dome
Reģ.Nr.: 90000012827
AS "SEB Banka"
Konta Nr. LV69UNLA0003011130405
Kods:UNLALV2X

No valsts nodevas samaksas atbrīvoti:

- persona ar invaliditāti;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
- persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
- persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
- trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (jāuzrāda oriģināls), ja tas nav pašvaldības rīcībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona saņem pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67934695
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki