Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (SALACGRĪVAS NOVADA DOME)
Izvēlētā organizācija: SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Ja Jūsu īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, Jums ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Īpašniekam personīgi vēršoties klātienē pašvaldībā jāiesniedz:
Iesniegums, īpašumu apliecinošs dokuments, īres līgums, telpu nodošanas-pieņemšanas akts, tiesas spriedums, apsekošanas akts un citi dokumenti, kas ir būtiski lēmuma pieņemšanai.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība - eID karte).
Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties citas personas interesēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene
Klātiene Ainažu pilsētas pārvalde
Klātiene Liepupes pagasta pārvalde
Klātiene VPVKAC
Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pasts Pasts
Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pēc dokumentu saņemšanas un lietas apstākļu izvērtēšanas Salacgrīvas novada Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija  lemj par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu iesniegumā norādītajām personām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lietas izskatīšanas Salacgrīvas novada pašvaldības deklarētas dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijā  pieņemtais lēmums tiek nosūtīts visām lietā iesaistītajām personām pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Pasts
Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: