Izziņa par personas dzīvesvietu
Izvēlētā organizācija: Ventspils pilsētas dome
Īss apraksts:
Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam par personas un/vai tās nepilngadīga bērna (aizbildnībā esošas personas) deklarēto dzīvesvietu vai par mirušā pēdējo dzīvesvietu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem:

- Personas pase vai personas apliecība – jāuzrāda oriģināls;

- Pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara;

- Dzimšanas apliecība, ja pieprasa ziņas par nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina personas likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) – jāuzrāda oriģināls;

- Miršanas apliecība, ja pieprasa ziņas par mirušā pēdējo dzīvesvietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601286; 63601287
Fakss: 63601118
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Maksājuma veikšana
Valsts nodeva, kas jāiemaksā uz vietas Ventspils pilsētas pašvaldībā, Jūras ielā 36, Ventspilī, 8.kab. vai veicot maksājumu bankā:

- izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu – 2,50 euro;
- izziņas saņemšana par trešās personas deklarēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo
deklarēto dzīvesvietu:
    piecu darbdienu laikā – 12,50 euro;
    vienas darbdienas laikā – 25,00 euro;
    divu stundu laikā – 35,00 euro.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:

- politiski represētā persona;
- nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
- persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
- aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas atbrīvoti:

- persona ar invaliditāti;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
- persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
- persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
- trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tūlītēji pēc valsts nodevas nomaksas izziņu var saņemt par savu, sava nepilngadīgā bērna vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu.

Saņemt izziņu par trešās personas deklarēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu var atkarībā no samaksātās valsts nodevas apmēra.
Maksājumi: Skatīt maksājumus