Lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu mērķis ir dot iespēju tiem bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi iegūt īpašumā par samaksu zemes platību, kas pārsniedz atjaunojamo, tādējādi nodrošinot zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Ja zemes kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā platība pārsniedz to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, VZD pieņem lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, norādot lēmumā samaksu par izpērkamās zemes platību un mežaudzi, ja tāda ir.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:

    1. bijušais zemes īpašnieks vai viņa mantinieks;
    2. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai ierosinātu lēmuma sagatavošanu par īpašumtiesību piešķiršanu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
- Centrālā zemes komisija ir pieņēmusi atzinumu par īpašuma tiesību atjaunošanu;
- Īpašuma tiesību atjaunošanai pieprasītā zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta, izgatavotie zemes robežu plāni un kadastrālās uzmērīšanas dati reģistrēti kadastrā;
- Centrālā zemes komisija ir pieņēmusi lēmumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, bet uz platību, kas pārsniedz pieļaujamo nesaisti, – atzinusi tiesības saņemt zemi īpašumā par samaksu.

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
1. pasūtīšanas brīdī noformētu iesniegumu par pakalpojumu vai brīvas formas rakstisku iesniegumu;
2.  pašvaldības lēmumu par izpērkamai zemes vienībai noteikto samaksas samazinājumu (ja tāds ir);
3. ēku (būvju) piederību apliecinošu dokumentu, ja uz īpašumā par samaksu pieprasītās zemes vienības atrodas pieprasītājam piederoša ēka (būve);
4. pašvaldības izziņu par ēku (būvi) ar nenoskaidrotu piederību, ja uz īpašumā par samaksu pieprasītās zemes vienības atrodas ēka (būve) ar nenoskaidrotu piederību;
5. mežaudzes novērtējumu, ja uz īpašumā par samaksu pieprasītās zemes vienības atrodas mežaudze;
6. pilnvara, ja ierosinātājs ir bijušā zemes īpašnieka vai viņa mantinieka pilnvarotā persona;
7. Centrālās zemes komisijas lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā);
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...