Adreses piešķiršana / mainīšana nekustamajam īpašumam vai tā sastāvā esošajam objektam (ēkai, jaunbūvei, zemes vienībai)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
- Adreses piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam (zemes gabalam/ēkai/telpai);
- Nosaukuma vai numura piešķiršana, maiņa, likvidēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai;
- Numura rezervēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai;
- Nosaukuma piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam lauku apvidū;
- Adreses piešķiršana, ja ēka, būve, zemes vienība ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā;
- Adreses maiņa;
- Adreses statusa maiņa (adreses likvidācija), ja adresācijas objekts beidz pastāvēt;
- Izziņas izsniegšana par adreses piešķiršanu, par adresācijas objekta pārdēvēšanu vai numura maiņu, par iepriekšējo nosaukumu vai numuru
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Mārupes novada domē.
Nepieciešamie dokumenti:
1) Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai:
- Iesniegums par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai;
- Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
- Zemes vienības robežu plāns (kopija);
- Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija);
- Ģenerālplāns jaunbūvēm (kopija).
2) Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu telpu grupai:
- Iesniegums par adreses piešķiršanu telpu grupām;
- Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
- Kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) ēkai vai ēkas stāvu plāns;
- Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija).
2. Speciālists izskata iesniegumu un izvērtējot viņu rīcībā esošo informāciju sagatavo domes vai būvvaldes lēmuma projektu, Dome vai Būvvalde attiecīgi pieņem lēmumu.
3. Pēc lēmuma pieņemšanas piecu darba dienu laikā tiek informēts Valsts zemes dienests.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Pakalpojuma pieteikums tīmekļvietnē www.marupe.lv
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācija par pakalpojuma apmaksu
Par adreses piešķiršanu/ maiņu nav jāmaksā.
Par izziņu jāmaksā 1.40 EUR
Iepaksu var veikt Mārupes novada domes kasē skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai veicot pārskaitījumu kontā.
Maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs: Mārupes novada dome
Reģ.Nr.: 90000012827
AS “SEB Banka”
Konts: LV69UNLA0003011130405
Kods: UNLALV2X
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada domes kase
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149859
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas administratīvais akts pakalpojuma pieprasītājam tiek izsniegts klātienē, izsūtīts pa pastu vai elektroniski.
Klientam tiek sagatavota izziņa pamatojoties uz pieprasījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Mārupes novada Būvvalde
Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrs
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: