Dzīvesvietas deklarēšana

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā....

Izziņa par personas dzīvesvietu

Pašvaldība izsniedz izziņu: 1) par personas esošo (deklarēto) dzīves vietu; 2) par personas iepriekšējo (iepriekšējām) dzīves vietu (dzīves vietām);...

Dzīvesvietas deklarēšana

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas...

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura ir reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, bez maksas elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aiz...