Dzīvesvietas paziņošana ārvalstīs

Nodrošināt iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas...

Dzīvesvietas deklarēšana

Pašvaldība piedāvā dzīvesvietas deklarēšanu iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta ir Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Pakalpojums sniedz iespēju anulēt deklarēto dzīvesvietu personām, kurām nav pamata atrasties personas īpašumā. Pašvaldība ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA