Tehnisko noteikumu izsniegšana (SIA "Aizputes komunālais uzņēmums")
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
SIA "Aizputes komunālais uzņēmums" izsniedz tehniskos noteikumus par pieslēgšanos:
- centralizētās ūdensapgādes sistēmai;
- centralizētās kanalizācijas sistēmai;
- siltumapgādes sistēmai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pēc vienošanās.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieslēgtos centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas un/vai siltumapgādes tīkliem, klientam, nekustamā īpašuma īpašniekam vai pilnvarotajai personai, jāierodas SIA "Aizputes komunālais uzņēmums" administrācijas telpās Kalvenes ielā 2, Aizputē, līdzi ņemot:
- Īpašumu apliecinošu dokumentu (Zemesgrāmatas akta kopiju);
- Īpašuma robežplānu;
- Personu apliecinošu dokumentu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību;
- Pilnvaru, ja tehniskos noteikumus nepieprasa būvdarbu pasūtītājs;
- Visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs Tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zemesgrāmatā nostiprinātas zemes gabala īpašuma tiesības domājamo daļu kopīpašniekiem (LR Civillikums p. p. 1067., 1068.);
- Zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks (Būvniecības likums 11. p.) un līgumā iznomāšanas mērķis atbilst tehnisko noteikumu pieprasījumam. Pārējos gadījumos iznomātāja rakstiska piekrišana;
- Ēkas apsaimniekotāja piekrišana;
- Notariāli apliecināta ūdensvada un (vai) sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla īpašnieka atļauja, ja pievienojums tiks plānots pie sabiedrībai nepiederoša ūdensvada un/vai sadzīves notekūdeņu kanalizācijas un/vai siltumapgādes tīkla;
- Notariāli apliecināta atļauja no zemes īpašnieka, caur kura zemi tiks būvēti ūdensvada un/vai kanalizācijas un/ vai siltumapgādes tīkli, ja pievienojums tiks veikts pie sabiedrības tīkliem.

Jāaizpilda arī tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums un piekrišanas apliecinājums.
Nepieciešamos dokumentus, kā arī tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegumu klients var iesniegt klātienē, kā arī elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi aku-info@inbox.lv vai izmantojot būvniecības informācijas sistēmu  www.bis.gov.lv .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene SIA "Aizputes komunālais uzņēmums"
Adrese: Kalvenes iela 2, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63448187
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi:
Tehnisko noteikumu sagatavošana ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus