Paskaidrojuma raksts māju ceļa būvniecībai
Izvēlētā organizācija: Ventspils pilsētas dome
Īss apraksts:
Paskaidrojuma raksts nepieciešams pirmās grupas jauna māju ceļa būvniecībai, kā arī esoša ceļa pārbūvei vai nojaukšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskas un juridiskas personas - būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Nedēļas laikā, ja iesniegti visi nepieciešami dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par nepieciešanās dokumentācijas izstrādi.
Būvniecības ieceres pieteikumam visi nepieciešamie dokumenti ir elektroniski aizpildāmi un iesniedzami Būvniecības informācijas sistēmā: aizpildāma Paskaidrojuma raksta autoceļa objektam forma, izstrādājama un pievienojama dokumentācija, atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 71.punkta apakšpunktos noteiktajam, t.sk. pievienojami nepieciešamie saskaņojumi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Dokumentu iesniegšana elektroniski
2. solis / Saņemšanas solis
Iesniegtie dokumenti tiek izskatīti un Paskaidrojuma rakstā tiek izdarīta atzīme par ieceres akceptēšanu vai izdots rakstiski pamatots atteikums, kas pieejams Būvniecības informācijas sistēmā, pasūtītāja izveidotā profilā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus