Būves, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā
Izvēlētā organizācija: VALSTS ZEMES DIENESTS
Īss apraksts:
Ēkai, inženierbūvei, telpu grupai (dzīvokļiem) ierosina kadastrālo uzmērīšanu objektu pirmreizējai reģistrācijai  Kadastra informācijas sistēmā, kā arī objekta datu aktualizācijai objekta rekonstrukcijas, renovācijas, sadales, vai objektu apvienošanas gadījumā.
Kadastrālās uzmērīšanas dienā iegūtu faktiskajai situācijai apvidū atbilstošu informāciju reģistrē Kadastra informācijas sistēmā: teksta datus (apbūves laukumu, platības, labiekārtojumus, konstruktīvo elementu nolietojumu utt.) un telpiskos datus. Pēc objekta datu reģistrācijas vai aktualizācijas Kadastra informācijas sistēmā, aprēķina tā kadastrālo vērtību.
Uzmanību! Sakarā ar būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu skaita strauju pieaugumu, iespējams pasūtījuma izpildes termiņa kavējums par 2 nedēļām, ja uzmērāmais objekts atrodas šādās Rīgas reģionālās nodaļas administratīvajās teritorijās:  Rīgā, Jūrmalā,  Ādažu novadā, Babītes novadā, Baldones novadā, Carnikavas novadā, Engures novadā, Garkalnes novadā, Ikšķiles novadā, Inčukalna novadā, Jaunpils novadā, Kandavas novadā, Krimuldas novadā, Ķeguma novadā, Ķekavas novadā, Lielvārdes novadā, Mālpils novadā, Mārupes novadā, Ogres novadā, Olaines novadā, Ropažu novadā, Salaspils novadā, Saulkrastu novadā, Sējas novadā, Siguldas novadā, Stopiņu novadā, Tukuma novadā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Informācija par personām, kuras ir tiesīgas ierosināt būvju un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu pieejama sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pieprasījuma sagatavošana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
32
Termiņš:
Kadastrālo uzmērīšanu un datu reģistrāciju Kadastrā izpilda šādos termiņos:
- līdz 25 d.d. - ēkai līdz 5000 m3,valsts noslēpuma statusam atbilstošai ēkai un telpu grupai;
- līdz 32 d.d. vai rakstveidā vienojoties par ilgāku termiņu - ēkai virs 5000 m3 un inženierbūvei.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būves un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu uzsāk pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem.

Pakalpojumu var pasūtīt:
- būves vai telpu grupas vai telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
- kopīpašuma gadījumā jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav - tiesiskajiem valdītājiem vai kadastra subjektiem - attiecībā uz būves un telpu grupas pirmreizējo reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā bez tiesībām ierosināt būves sadalīšanu, apvienošanu vai ieraksta par būvi dzēšanu;
- apbūves tiesīgais, ja nedzīvojamā ēka vai inženierbūve uzcelta uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata;
- zemes īpašnieks — attiecībā uz būvēm ar nenoskaidrotu piederību, kuras atrodas uz zemes īpašniekam piederošas zemes;
- persona, kurai tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
- persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
- persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
- cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
- iepriekš minēto personu pilnvarota persona.

Iesniegumam pievieno:
1. kādu no dokumentiem:
1.1. vienu no likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves vai telpu grupas tiesisku iegūšanu;
1.2. pašvaldības būvvaldes izdotu dokumentu (piemēram, izziņa, būvatļauja) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums;
1.3. inženierbūves pasi un reģistrācijas apliecību, ja normatīvie akti to paredz.  Ja tiek reģistrēta inženierbūve, var pievienot dokumentu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā kopā ar ekspluatācijā pieņemtās ēkas projekta dokumentāciju, kurā norādītā vai attēlotā inženierbūve ir identificējama ar būvi, par kuru ierosināta reģistrācija;
1.4. ja pakalpojumu pasūta zemes īpašnieks (īpašuma tiesības uz zemi ir nostiprinātas zemesgrāmatā), būvēm  ar nenoskaidrotu piederību, kuras atrodas uz viņa zemes, un viņš nevar iesniegt dokumentus par būvniecības likumību un būves tiesiskās iegūšanas dokumentu, pašvaldībā sagatavotu dokumentu, kas satur informāciju par būves galveno lietošanas veidu;
2. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu norakstu, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu;
3. pilnvara, ja pakalpojumu pieprasa ierosinātāja pilnvarota persona.
Papildus uzrāda dokumentus, ja tie ir ierosinātāja rīcībā:
4. būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu vienkāršotas rekonstrukcijas vai vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti vai, ja būvprojekts ir apstiprināts.
5. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja būve ir pieņemta ekspluatācijā;
6. citu valsts vai pašvaldības iestāžu izdotu vai apstiprinātu dokumentu (piemēram, lēmumu, izziņu, būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotu un pašvaldības būvvaldes apstiprinātu informāciju), kas satur norādes par būves, telpu grupas vai telpas apjoma rādītājiem, lietošanas veidiem, būvniecības vai ekspluatācijā pieņemšanas gadiem.
7. ja ēkas vai telpu grupas adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā (par to var bez maksas pārliecināties www.kadastrs.lv), lēmums par adreses piešķiršanu vai maiņu oriģinālu vai tā atvasinājumu, ja tāds ir Jūsu rīcībā;
8. labiekārtojumu anketu;
9. pilnvaru, ja pasūtītājs ir pilnvarota persona.

Ierosinot būves vai telpu grupas atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu iesniegumam pievieno dokumentus, ja tie nav VZD rīcībā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu var pasūtīt:
- ar e-pasta starpniecību, nosūtot elektronisku iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) elektroniskā pasta adresi. Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.
- klātienē jebkurā Valsts zemes dienesta KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karti). Ja pakalpojumu pasūta pilnvarota persona, tad papildus jāuzrāda pilnvara;
- pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD KAC).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...