Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (Liepājas pilsētas Būvvalde)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
A. Ja ir izdota būvatļauja, būvniecības ierosinātājam, lai iegūtu tiesības veikt būvdarbus, jāizpilda būvatļaujā iekļautie nosacījumi par:
A.1. projektēšanas nosacījumu izpildi,
A.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

B. Savukārt, ja, aizpildot paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, būvniecības ierosinātājs nav norādījis informāciju par būvdarbu veicēju, tad šāda informācija ir jāiesniedz Būvvaldē būvniecības realizācijas termiņa laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
• 15 darba dienu laikā – atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi,
• 5 darba dienu laikā – atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
A.1. Izpildot projektēšanas nosacījumus, būvniecības ierosinātājs Būvvaldē iesniedz:
• iesniegumu par atzīmes veikšanu (sk. veidlapu “Iesniegums atzīmes veikšanai”),
• būvatļauju,
• būvprojektu.
Būvvalde 15 darba dienu laikā iesniegtos dokumentus izvērtē atbilstoši norādītajiem nosacījumiem un normatīvajos aktos ietvertajām prasībām un veic atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja Būvvalde konstatē trūkumus būvprojektā, tā uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt būvprojektu.

A.2. Izpildot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, būvniecības ierosinātājs Būvvaldē iesniedz:
• iesniegumu par atzīmes veikšanu (sk. veidlapu “Iesniegums atzīmes veikšanai”),
• būvatļauju,
• pārējos dokumentus, kuri norādīti būvatļaujā.
Būvvalde 5 darba dienu laikā izvērtē iesniegtos materiālus un veic atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, norādot būvdarbu veikšanas ilgumu.

B. Norādot informāciju par būvdarbu veicēju, būvniecības ierosinātājs Būvvaldē iesniedz:
• paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti,
• iesniegumu par atzīmes veikšanu (sk. veidlapu “Iesniegums atzīmes veikšanai”).
Būvvalde izvērtē iesniegto informāciju un 5 darba dienu laikā veic atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu (ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Par atzīmes veikšanu jāmaksā pašvaldības nodeva:
• nodevas pirmo daļu 50% apmērā maksā pēc būvatļaujas un maksāšanas paziņojuma saņemšanas noteiktajā termiņā (sk. pakalpojumu “Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana (ēkām)” sadaļā “Saistītie pakalpojumi”);
• nodevas otro daļu maksā pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atzīmes veikšana par nosacījumu izpildi notiek:
• klātienē (uzrādot pasi vai ID karti vai pilnvarotai personai – pilnvaru),
• pa pastu (ierakstītā pasta sūtījumā),
• e-pastā uz norādīto e-pasta adresi (tādā gadījumā, ja dokumenti tiek arī elektroniski iesniegti).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: