Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana (ēkām) (Liepājas pilsētas Būvvalde)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Būvatļauja nepieciešama, lai:
• pārbūvētu pirmās grupas ēkas vai to daļu, pārsniedzot Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumā noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, un/vai mainot lietošanas veidu no dzīvojamās ēkas uz nedzīvojamo ēku un otrādi;
• restaurētu pirmās grupas ēku, kas ir kultūras piemineklis, vai tās daļu;
• uzbūvētu vai novietotu otrās, trešās grupas ēku;
• restaurētu, atjaunotu vai pārbūvētu otrās, trešās grupas ēku vai tās daļu;
• nojauktu otrās, trešās grupas ēku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu būvatļauju, Būvvaldē jāiesniedz būvniecības iesniegums (sk. veidlapu „Būvniecības iesniegums”) ar nepieciešamajiem pielikumiem un būvprojekts minimālā sastāvā.

Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” (sk. sadaļu „Cita informācija” -> „Normatīvie akti”) ir noteikts būvprojekta minimālais sastāvs katram būvniecības veidam.
Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.

Nepieciešamie pielikumi pie iesnieguma:
• īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti;
• būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
• būvprojekts minimālā sastāvā;
• ja būvniecība paredzēta mežā, – zemes robežu plāns ar iezīmētām būvniecībai paredzētās atmežojamās meža zemes robežām un atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
• ēkas vai telpu grupas tehniskās apsekošanas atzinums;
• saskaņojumi ar personām;
• saskaņojumi ar institūcijām;
• tehniskie vai īpašie noteikumi;
• citi dokumenti.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu (ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Par būvatļaujas saņemšanu jāmaksā pašvaldības nodeva:
• nodevas pirmo daļu 50% apmērā maksā pēc būvatļaujas un maksāšanas paziņojuma saņemšanas noteiktajā termiņā;
• nodevas otro daļu maksā pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi (sk. pakalpojumu „Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi” sadaļā „Saistītie pakalpojumi”).

Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegtos dokumentus Būvvalde viena mēneša laikā izvērtē un pieņem lēmumu par:
• būvatļaujas ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem izdošanu,
• atteikumu izdot būvatļauju vai
• būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

Atbildi uz iesniegumu un būvatļauju iespējams saņemt:
• klātienē (uzrādot pasi vai ID karti (pilnvarotai personai – pilnvaru)),
• pa pastu ierakstītā sūtījumā uz iesniegumā norādīto adresi vai
• e-pastā uz norādīto e-pasta adresi (tādā gadījumā, ja dokumenti tiek arī elektroniski iesniegti).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: