Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa (Liepājas pilsētas Būvvalde)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka visām zemes vienībām (arī zemes vienības daļām), kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.
Lietošanas mērķa maiņu ierosina:
• ja sadala vai apvieno zemes vienības;
• ja izsniegta būvatļauja, kuru īstenojot mainīsies būves vai telpu grupas lietošanas veids;
• ja stājies spēkā jauns teritorijas plānojums, lokālplānojums vai detālplānojums;
• ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai;
• ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis neatbilst augstāk minētajām prasībām;
• ja zemesgabalam nav piebraucamais ceļš vai elektrības pieslēguma iespēja bez papildus elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pilnvarotā persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Termiņš:
Pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu viena mēneša laikā (pēc „Īsajā aprakstā” norādītajiem iemesliem) ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāds nav, tiesiskais valdītājs.

Persona Būvvaldei iesniedz pieteikumu (sk. veidlapu „Pieteikums nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai (maiņai)”) un pievieno šādu dokumentu kopijas:
• īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošu dokumentu;
• zemes vienības robežu plānu un zemes platību sadalījuma attēlojumu (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas;
• AS „Sadales tīkli” izziņu par elektrības pieslēguma neesamību bez papildus elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves (ja zemes vienībai vēlas noteikt neapgūtas zemes statusu);
• pilnvarotajām personām – papildus pilnvarojuma apliecinājumu;
• citus dokumentus.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu (ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

Sūtot dokumentu kopijas, tām ir jābūt apliecinātām un pēc Būvvaldes darbinieka pieprasījuma jāuzrāda dokumentu oriģināli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona, uzrādot pasi vai ID karti (pilnvarotā persona – pilnvaru), no Būvvaldes saņem lēmumu, kurā norādīts zemes vienības lietošanas mērķis, adrese, kadastra numurs, platība un cita normatīvajos aktos noteiktā informācija.
Šo lēmumu persona var saņemt arī pa pastu vai e-pastu (tādā gadījumā, ja dokumenti tiek arī elektroniski iesniegti).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: