Plānošana un arhitektūras uzdevuma saņemšana (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Lai realizētu būvniecības ieceri un uzsāktu būvprojektēšanas sagatavošanu, būvniecības ierosinātājs atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgo Būvnoteikumu” (VBN) 32. punktam, iesniedz Būvniecības iesniegumu - uzskaites karti (veidlapa Būvniecības iesniegums - uzskaites karte) un pievieno tajā norādītos nepieciešamos dokumentus. Mārupes novada būvvalde (turpmāk tekstā Būvvalde) izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU). PAU derīguma termiņš atbilstoši VBN 35¹.punktam ir divi gadi pēc tā izsniegšanas. Izņēmums ir VBN 75.punktā minētajā gadījumā, kad PAU derīguma termiņš ir četri gadi. PAU ir pamats būvprojektēšanai, bet nedod tiesības uzsākt būvdarbus saskaņā ar VBN 40.punktu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Mārupes novada domē un jāiesniedz būvvaldē nepieciešamie dokumenti.

Nepieciešamie dokumenti fiziskām personām:
1) zemes gabala robežu plāns (ar precīzi uzmērītām robežām);
2) zemes un ēku īpašuma vai lietojuma apliecinoši dokumenti (zemesgrāmatu apliecība, nomas līgums);
3) bankas piekrišana (ja zemes gabals apgrūtināts bankā);
4) ēkas inventarizācijas lieta (ēkas rekonstrukcijai).
Nepieciešamie dokumenti juridiskām personām:
1) zemes gabala robežu plāns (ar precīzi uzmērītām robežām);
2) zemes un ēku īpašuma vai lietojuma apliecinoši dokumenti (zemesgrāmatu apliecība, nomas līgums);
3) bankas piekrišana (ja zemes gabals apgrūtināts bankā);
4) juridiskās personas reģistrācijas apliecība;
5) izziņa no uzņēmuma reģistra par paraksta tiesībām;
6) ēkas inventarizācijas lieta (ēkas rekonstrukcijai).

Atbilstoši VBN 35. punktam Būvvalde 10 darbdienu laikā pēc būvniecības iesnieguma - uzskaites kartes reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu (2.pielikums) vai būves nojaukšanas uzdevumu (2.1pielikums) vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu, vai pieņem lēmumu par būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu (vai nerīkošanu) saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki