Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana (Liepājas pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskai vai juridiskai personai (zemes gabala īpašniekam vai tā pilnvarotai personai) veikt pieprasījumu pašvaldībai par ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšanu.

Koku ciršana Liepājas pilsētā pieļaujama, ja koks rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm un komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, kā arī, ja saskaņā ar plānoto būvniecību, kokus nav iespējams saglabāt.
Bez pašvaldības atļaujas var cirst augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs nepārsniedz 20 cm, kā arī kokus, kuri aug teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem (“Aizsargjoslu likums”) to audzēšana ir aizliegta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes gabala īpašnieks, tā pilnvarota persona vai tiesiskais valdītājs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Koku ciršanas atļaujas saņemšanai zemes īpašnieks (tās pilnvarota persona vai tiesiskais valdītājs) Liepājas pašvaldībā iesniedz Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijai adresētu iesniegumu, norādot zemesgabala kadastra numuru, kurā paredzēta koku ciršana, un likvidācijas iemeslu (sk. “Iesniegums koku ciršanai”). Dokumentus var iesniegt klātienē vai pa pastu.

Iesniegumam jāpievieno:
a) saskaņojums ar zemesgabala īpašniekiem kopīpašuma gadījumā;
b) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka ciršanu, ja koks atrodas uz daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemesgabala;
c) būvniecības tehniskā projekta kopija vai ģenplāna skice.

Konsultācijas par koku ciršanu var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 04745.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss: 6 34 23391
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 6 34 04745
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23. un 24. punktu (sk. sadaļu “Cita informācija” – “Normatīvie akti”), kuri nosaka, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Liepājas pilsētā, zaudējumu atlīdzību nosaka Apstādījumu uzraudzības komisija, ņemot vērā šo noteikumu 3. pielikumā norādītos koeficientus.

Zaudējumu atlīdzība ieskaitāma Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fonda kontā:
LV50UNLA0051302501110
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Maksājuma mērķis: Par koka(-u) ciršanu (vietas adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Komisija izvērtē koka ciršanas atbilstību dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, koku ekoloģisko un ainavisko nozīmīgumu un pieņem atbilstošu lēmumu.

Koku ciršanas atļauju iespējams saņemt klātienē vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss: 6 34 23391
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA