Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana (Liepājas pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Koku ciršanai un zaru apzāģēšanai Liepājas pilsētas teritorijā nepieciešama speciāla atļauja.

Koku ciršanu, saņemot ciršanas atļauju, var veikt gadījumos, ja koki:
• ir nokaltuši vai inficēti;
• apdraud iedzīvotājus, satiksmes drošību, īpašumu, būves un komunikācijas, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu;
• nav iespējams kokus saglabāt saskaņā ar plānoto būvniecību.

Pašvaldības atļauja ir jāsaņem arī tad, ja nepieciešams veikt koku zaru apzāģēšanu (šo darbu veikšana jāuztic profesionālam koku kopējam jeb arboristam). Iesniegumu par koku apzāģēšanu var iesniegt arī gadījumos, ja apzāģējami uz pašvaldībai piederošās zemes, piemēram, ielu zaļajā zonā vai skvērā augoši koki.

Par darbu veikšanu bez saskaņojuma var saņemt administratīvu sodu. Koku ciršana pilsētā aizliegta no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam.

Bez pašvaldības atļaujas var cirst:
• augļu kokus;
• kokus, kuru celma caurmērs nepārsniedz 20 cm;
• kokus, kuri aug teritorijās, kur tas aizliegts saskaņā ar Aizsargjoslu likumu 61. pantu;
• avārijas stāvoklī esošus kokus ar vizuāli redzamiem bojājumiem – iztrupējis, aizlūzis, sašķelts, daļēji sasvēries ar aprautu vai paceltu sakņu sistēmu, pilnīgi izgāzies vai citādi bīstams koks –, iepriekš veicot situācijas fotofiksāciju no trīs skatu punktiem un informējot Apstādījumu uzraudzības komisiju.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes gabala īpašnieks, tā pilnvarota persona vai tiesiskais valdītājs, mājas apsaimniekotājs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju, Liepājas pašvaldības administrācijā jāiesniedz Apstādījumu uzraudzības komisijai adresēts motivēts iesniegums, kurā norāda zemesgabala kadastra numuru, kurā paredzēta koku ciršana, un paskaidro likvidēšanas iemeslu (sk. “Iesniedzams dokuments” -> “Iesniegums koku ciršanai”).

Iesniegumam jāpievieno:
• saskaņojums ar zemesgabala īpašniekiem kopīpašuma gadījumā;
• daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums (minimums 50% plus viena balss), ja koks atrodas uz daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemesgabala;
• būvniecības gadījumā – tehniskā projekta kopija vai ģenplāns, kurā atzīmēti likvidējamie koki.

Iesniegumu var iesniegt:
1) klātienē Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā,
2) nosūtot pa pastu Liepājas pašvaldības administrācijai, iesniegumu adresējot Apstādījumu uzraudzības komisijai;
3) elektroniski, apliecinot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz e-pastu edoc@liepaja.lv.

Konsultācijas par koku ciršanu var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 04723.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss: 6 34 23391
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts edoc@liepaja.lv
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 6 34 04723
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23. un 24. punktu (sk. sadaļu “Cita informācija” – “Normatīvie akti”), gadījumos, ja tiek likvidēti vērtīgi koki, pirms ciršanas atļaujas saņemšanas nepieciešams atlīdzināt zaudējumus par bioloģiskās daudzveidības samazināšanu pilsētā, ko nosaka Apstādījumu uzraudzības komisija, ņemot vērā šo noteikumu 3. pielikumā norādītos koeficientus.

Zaudējumu atlīdzība ieskaitāma Liepājas pašvaldības administrācijas speciālā budžeta Vides aizsardzības fonda kontā:
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Konta numurs: LV50UNLA0051302501110
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: Par koka(-u) ciršanu (vietas adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Divdesmit darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas komisija veic koku apskati dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību, koku ekoloģisko un ainavisko nozīmīgumu, ciršanas atbilstību dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, pieņem lēmumu par koku saglabāšanu vai ciršanu, nosaka zaudējuma atlīdzības apmēru vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

Apstādījumu uzraudzības komisija atļauju izsniedz klātienē Liepājas pilsētas Būvvaldē vai izsūta pa pastu pēc tam, kad veikta zaudējumu atlīdzības apmaksa, ja tāda ir noteikta.

Atļaujas derīguma termiņš ir viens gads.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: