Pirmās grupas ēkas reģistrācija no izpildmērījumu plāna
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (VZD) atbilstoši būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajam iedalījumam (skatīt 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu “Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam”) pirmās grupas ēkas reģistrāciju Kadastrā veic, ja:
 - pirmās grupas ēka ir pieņemta ekspluatācijā;
 - VZD iesniegts iesniegums un atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavots izpildmērījumu plāns un citi pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti, ja tie nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pakalpojuma ietvaros pirmās grupas ēkai kadastrālās uzmērīšanas lietu nesagatavo, bet pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz “Kadastra informāciju par būvi” vai “Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Par pakalpojumu" norādītā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Par pakalpojumu
1. Reģistrācija Kadastrā un zemesgrāmatā

Pirmās grupas ēkas reģistrāciju Kadastrā un ierakstīšanu zemesgrāmatā esoša nekustamā īpašuma sastāvā no izpildmērījumu plāna ierosina VZD.

Ekspluatācijā pieņemtu pirmās grupas ēku reģistrē Kadastrā un ieraksta zemesgrāmatā, ja:
- pirmās grupas ēka ir iekļaujama Kadastrā reģistrēta un zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma (zemes, zemes un būvju vai būvju īpašuma) sastāvā;
- VZD saņemts VZD un rajona (pilsētas) tiesai adresēts īpašnieka (kopīpašuma gadījumā visu kopīpašnieku) iesniegums un pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti, ja tie nav pieejami BIS (skatīt sadaļas "Procesa apraksts" laukā "2.solis/Pakalpojuma pasūtīšana").

Pēc klienta pieprasījuma:
- VZD sagatavo un izsniedz “Kadastra informāciju par būvi” vai “Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederību un sastāvu)”;
- rajona (pilsētas) tiesa sagatavo un izsniedz tiesneša lēmuma apliecinātu datorizdruku, ko nosūta uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi.

Pakalpojumu var saņemt:
- nekustamā īpašuma īpašnieks (kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata);
- nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvarota persona.

2. Reģistrācija vai datu aktualizācija Kadastrā

Pirmās grupas ēkas reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā no izpildmērījumu plāna ierosina VZD.

Ekspluatācijā pieņemtas pirmās grupas ēkas reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā veic, ja kopīpašuma gadījumā pakalpojumu ierosina jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav, – tiesiskajiem valdītājiem vai kadastra subjektiem  (t.sk., apbūves tiesīgais).

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz “Kadastra informāciju par būvi” vai “Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)”.

Pakalpojumu var saņemt:
- nekustamā īpašuma īpašnieks (kopīpašuma gadījumā kāds no kopīpašniekiem) vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, apbūves tiesīgais;
- minēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pasūtīšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi. Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- uz VZD oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus lūdzu skatīt šeit:
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...