Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta izsniegšana (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pieņemšanas ekspluatācijā akts dod tiesības uzsākt būves ekspluatāciju atbilstoši būves projektētajai funkcijai un tālāk formēt būves īpašuma tiesības. Būvvalde izskata iesniegto dokumentāciju un vienojas ar iesniedzēju par komisijas ierašanos pieņemamajā objektā un noformē aktu, ko pēc apstiprināšanas izsniedz pieprasītājam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.Jānoformē atzinums par būves gatavību ekspluatācijai,
2. Jāpasūta atzinumus no institūcijām par būves gatavību ekspluatācijai,
3. Jāizņem Valsts zemes dienestā būves inventarizācijas lieta.
Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta noformēšanai būvvaldē fiziska persona iesniedz vienotas formas apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai (forma ir MK noteikumu Nr.299 pielikumā Nr.1), būvatļauju, akceptētu būvprojektu, tehnisko un īpašo noteikumu izdevušo institūciju atzinumus par objekta gatavību ekspluatācijai, būves tehniskās inventarizācijas lietu, zemējumu pretestības mērījumu žurnālu. Juridiskajām personām bez minētajiem dokumentiem vēl ir jāiesniedz pabeigts būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls, ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju uzmērījumu shēmas, segto darbu akti, galveno būvmateriālu atbilstības deklarācijas, tehnoloģisko iekārtu darbības pārbaudes akti, izziņa par būvdarbu kopējām izmaksām. Ja veikti būvdarbi valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā, jāiesniedz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA