Saskaņojums ar kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu pārveidojumiem saistītai dokumentācijai
Izvēlētā organizācija: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija izvērtē un saskaņo paredzamo pārveidojumu apjomu un ietekmi uz kultūras pieminekli vai tā aizsardzības zonu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Ēkas (objekta) īpašnieks (valdītājs), pilnvarota persona
Termiņš:
Inspekcija atļauju izsniedz 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Jāiesniedz VKPAI adresēts iesniegums (skat. Veidlapas), kam pievienojama kultūras pieminekļa restaurācijas, rekonstrukcijas, renovācijas (remonta), konservācijas vai jaunbūves (ja tā iecerēta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā vai aizsardzības zonā) projekta dokumentācija. Būvprojekta (Projekta dokumentācija (skiču projekta vai tehniskā projekta stadijā jābūt noformētam un sakomplektētam atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām) vismaz divos eksemplāros (viens paliek VKPAI arhīvā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāiesniedz pilnvara, ja tāda ir nepieciešama.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA