Teritoriju attīstības plānošanas dokumentu un zemes ierīcības projektu atbilstības kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām novērtējums
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Pārvalde izsniedz projekta izstrādei nepieciešamo informāciju par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, ja projekts tiek izstrādāts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijā saskaņā ar komersanta vai zemes ierīkotāja pieprasījumu (papīra formā vai digitālā veidā).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu gadījumā - pašvaldība vai teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādātājs.
Zemes ierīcības projektu izstrādes gadījumā – pašvaldība vai persona, kas ir sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai (zemes ierīkotājs) vai komersants.
Termiņš:
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gadījumā - 2 līdz 4 nedēļas un zemes ierīcības projekta izstrādes gadījumā - 15 darbadienas, ņemot vērā teritorijas attīstības plānošanas jomas un zemes ierīcības projektu izstrādes reglamentējošo normatīvo aktu prasības.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums.
Zemes ierīcības projekta izstrādes gadījumā - īpašumu tiesību apliecinošs dokuments (kopija) vai pilnvara, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona, zemes ierīcības projekts, zemes gabala robežu plāns, projekta priekšlikums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Zemes ierīcības projekta izstrādes gadījumā - Jāuzrāda pilnvara, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki