Atļauja Ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā, kas ir preču pārdošana kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā (ārtelpā) no transportlīdzekļiem vai tirdzniecības vietām, kas iekārtotas uz attiecīgā pasākuma norises laiku. Ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiska pasākuma rīkošanai ir jāsaņem Rīgas pilsētas izpilddirektora atļauja  vai saskaņojums, atļauja ielu tirdzniecībai pasākuma laikā tiek izsniegta pēc minētā saskaņojuma vai atļaujas publiska pasākuma rīkošanai izsniegšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Tirdzniecības organizators – juridiska un fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai publiskā persona, kura saņēmusi pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Rīgas pilsētas izpilddirektors, ja tā rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, 5 darba dienu laikā izsniedz atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā. Organizējot ielu tirdzniecību, tirdzniecības organizators nodrošina pastāvīgu tirdzniecības dalībnieku sarakstā minētās informācijas aktualizēšanu un saskaņošanu ar pašvaldību (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc dalībnieku sastāva izmaiņām ielu tirdzniecības vietā). Gadījumos, kad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, ielu tirdzniecības atļaujas tiek izsniegtas pēc minētās nodevas samaksāšanas. Ja ielu tirdzniecības atļauja nepieciešama ātrāk nekā 5 darba dienu laikā no maksājuma veikšanas datuma, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā jāuzrāda vai jānosūta uz e-pastu: apc@riga.lv maksātāja bankas apstiprināts maksājuma dokuments.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums pieprasāms, izmantojot e-pakalpojumu: https://www.eriga.lv/default.aspx vai, ierodoties klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Iesniegumam pievienojamas krāsaini skenētas šādu dokumentu datnes:
1) saskaņojums ar pasākuma organizatoru, izņemot gadījumus, kad pasākuma organizators un ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators ir viena un tā pati persona;
2) aktuāla ielu tirdzniecības vietas krāsaina fotofiksācija (bez tirdzniecības vietas aprīkojuma);
3) aktuāla ielu tirdzniecības vietas aprīkojuma skice, fotofiksācija vai tās vizualizācija vides kontekstā;
4) ielu tirdzniecības vietas izvietojuma zemesgabalā shēma atbilstošā mērogā ar izmēriem un piesaistēm, norādot ietves un brauktuves brīvo platumu;
5) saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts un pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma valdītāju un apsaimniekotāju;
6) ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

Pakalpojuma pieprasīšanai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā elektroniskā dokumenta sagatavošanai jāiesniedz šāda informācija:
1) ielu tirdzniecības dalībnieks (fiziskai personai norādāms vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību); juridiskai personai norādāms tās nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);
2) pasākums un tā organizators;
3) ielu tirdzniecības norises vieta, datums un laiks;
4) plānotās ielu tirdzniecības sortiments;
5) ielu tirdzniecības dalībnieka kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese) un jāuzrāda dokumentu oriģināli, kurus Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra speciālists ieskenē un elektroniski pievieno iesniegumam.

Pašvaldība ir tiesīga neizsniegt atļauju ja:
1. Paredzētā tirdzniecības vieta atrodas teritorijā, kurai ir vēsturiskas apbūves raksturs, un paredzētā tirdzniecības vieta neiekļaujas vēsturiskajā vidē.
2. Paredzētās tirdzniecības vietas izvietojums un estētiskais noformējums netiek saskaņots ar būvvaldi.
3. Paredzētā tirdzniecības vieta varētu traucēt gājēju plūsmu un satiksmi.
4. Paredzētajā tirdzniecības vietā varētu tikt bojāta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā zaļā zona un apstādījumi.
5. Paredzētā tirdzniecības vieta nav saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) un tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā.
6. Līdzšinējā tirdzniecības dalībnieka darbībā atkārtoti gada laikā konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi.
7. Paredzētajā tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā tirdzniecībai paredzēto preču grupas neatbilst pašvaldības noteiktajām (atļautajām) realizējamo preču grupām attiecīgajā tirdzniecības vietā;
8. Iesnieguma iesniedzējs apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.eriga.lv
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojums ir bez maksas. Gadījumos, kad tirdzniecība paredzēta uz pašvaldības zemes, kas nav iznomāta vai neatrodas kādas citas personas (izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā, ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās. Nodevas likme dienā par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu: 7,11 euro dienā; 14,23 euro dienā par pārtikas preču, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību.
Nodeva ieskaitāma Rīgas pilsētas pašvaldības kontā, maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas izsniedzēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi:
Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr.: 90011524360
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga  
konta Nr.LV83UNLA0020100000005, AS "SEB banka", kods: UNLALV2X002
vai
konta Nr.LV42NDEA0020100000005, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kods: NDEALV2X
Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās ielu tirdzniecības atļaujas sagatavošanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Elektroniski parakstīta atļauja tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus