Publiska pasākuma saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā, neatkarīgi no īpašuma piederības, saskaņošana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegums par publiska pasākuma rīkošanu  ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma. Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas
pārstāvis - arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
Iesniegumam pievienojams:
1) detalizēts pasākuma plāns;
2) pasākuma norises vietas shēma;
3) līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;
4) pasākuma norises vietas īpašnieka (valdītāja vai apsaimniekotāja) rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;
5) apliecinājums par pasākuma norises vietas sakopšanu pēc publiska pasākuma norises;
6) ja nepieciešams, apliecinājums par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu publiska pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem;
7) ja nepieciešams, apliecinājums par sabiedrisko tualešu uzstādīšanu publiska pasākuma norises vietā un laikā.
Ielu tirdzniecības veikšanai vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiska pasākuma laikā saņemama atļauja Rīgas domes saistošajos noteikumos par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, noteiktajā kārtībā.
Pasākuma laikā pasākuma norises vietā izvietojamie objekti – skatuve, teltis u.tml. objekti, kā arī reklāma saskaņojami Rīgas pilsētas būvvaldē.
Mūzikas atskaņošanai publiska pasākuma laikā saņemama publiskā izpildījuma licence Autortiesību likumā noteiktajā kārtībā.
Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas (ekspluatācijas drošības sertifikāts), uzrādot oriģinālus.
Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantota atklāta uguns, pirotehniskie izstrādājumi vai pasākuma norise paredzēta uz ūdens, saskaņojums ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldi.
Ja publisks pasākums plānots ar dzīvnieku piedalīšanos vai tā laikā tiks organizēta bezmaksas dalībnieku un apmeklētāju ēdināšana (degustācija), saskaņojums ar Pārtikas un veterināro dienestu.
Ja pasākuma norise paredzēta zaļajā zonā, Rīgas
pilsētas publiskajos apstādījumos saskaņojums ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu vai SIA "Rīgas meži".
Ja pasākuma norise paredzēta uz ceļiem (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļos, gājēju apakšzemes pārejās, laukumos, vai pasākuma norises laikā ir nepieciešama satiksmes ierobežošana vai slēgšana, saskaņojums ar Rīgas domes Satiksmes departamentu.
Ja publisks pasākums paredzēts Doma laukumā vai tiešā Doma baznīcas tuvumā, saskaņojums ar SIA "Rīgas doma pārvalde".
Ja publisks pasākums paredzēts Brīvības pieminekļa vai Rīgas Brāļu kapu īpašas kārtības teritorijā, saskaņojums ar Rīgas pašvaldības aģentūru "Rīgas pieminekļu aģentūra".
Rīkojot sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, jāiesniedz sacensību nolikuma, sporta federācijas izsniegtās trases licences un galvenā tiesneša licences kopija.
Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators apdrošina savu civiltiesisko atbildību. Atļauju publiska pasākuma rīkošanai pašvaldība izsniedz pēc tam, kad šā pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. Ja publiska pasākuma vienīgais organizators ir valsts vai pašvaldības iestāde, tā ir tiesīga neslēgt civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu.
Dokumenti iesniedzami klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus iespējams iesnie
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
E-pasts apc@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums saņemams klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 80000800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki